Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013

 

Skawina: Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie
Numer ogłoszenia: 504354 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie , ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, woj. małopolskie, tel. 012 276 24 12, faks 012 276 24 12 wew. 38.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmiana istniejącej aranżacji trybun w hali widowiskowo sportowej; powierzchnia trybun - 251,60 m2, ilość siedzisk - 288 szt. Zakres robót budowlanych: demontaż siedzisk - 288 szt., rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - 79,96 m, rozebranie schodów betonowych - 0,30 m3 i skucie okładzin lastrykowych na schodach -15,55 m2, poszerzenie istniejących i wykonanie nowych schodów - 3,18 m3, przygotowanie podłoży i wyłożenie wykładzin PCV na schodach oraz stopniach trybun - 384,87 m2, dostawa i montaż balustrad systemowych stalowych - 77,93 mb, dostawa i montaż siedzisk- 280 krzeseł., wymiana opraw oświetlenia stopni schodów - 56 szt., wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych drewnianych na aluminiowe - 31,81 m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11 Nr 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje doświadczenie potwierdzone realizacją w okresie ostatnich 5 lat, robót podobnych do przedmiotu zamówienia, tj. wykonaniem przebudowy lub remontów kubaturowych obiektów użyteczności publicznej - robót ogólnobudowlanych, remontowych, wykończeniowych o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami, tzn. minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku, gdyż nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy lub remontów - robót ogólnobudowlanych, remontowych, wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z wzorem załączonym do Specyfikacji, 2. Zaleca się dołączenie do oferty aktualnych dokumentów, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy). Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wzorem załączonym do Specyfikacji. 5. Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanego terminu, tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy Wykonawcy, w tym m.in.: a) wystąpienia zmian parametrów projektowych opisanych w SIWZ, dla wykonywanych robót, b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót zgodnie z harmonogramem, Termin wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas: a) niezbędny na wprowadzenie zmian do projektu, b) niezbędny do wykonania robót nieprzewidzianych, c) wstrzymania robót ze względu na warunki atmosferyczne, Zmiana wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie jedynie z tytułu : a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b/wprowadzonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy zamówień dodatkowych , nieobjętych zamówieniem podstawowym c) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót, w przypadku uznania ich wykonania za zbędne, na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckis.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Skawina, Rynek 14, pok. 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc [ 159 KB, .doc ]
* Wyjaśnienia do SIWZ.pdf [ 202.96 KB, .pdf ]
* Modyfikacja Nr 1.pdf [ 223.47 KB, .pdf ]
* Załącznik Nr 1.doc [ 41 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 2.doc [ 28 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 3.doc [ 29 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 4.doc [ 34 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 5.doc [ 27.5 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 6.doc [ 32.5 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 7.doc [ 128.5 KB, .doc ]
* Załącznik Nr 8.pdf [ 107.73 KB, .pdf ]
* Załącznik Nr 9.pdf [ 4.95 MB, .pdf ]
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.