Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015

OGŁOSZENIE
o przetargu na najem pomieszczeń położonych w kondygnacji piwnic
budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, ul. Szkolna 4

 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza przetarg na najem pomieszczeń położonych w kondygnacji piwnic budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, ul. Szkolna 4 o łącznej powierzchni 85,97 m2 (pom. na planie nr 0.1 - 0.11) na okres od 01 maja 2015 roku do 30.04.2020 roku.

1. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie najemcy pomieszczeń pod kawiarnię w budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie, ul. Szkolna 4.

2. Umowa najmu z wyłonionym w przetargu najemcą zawarta zostanie na czas oznaczony, tj. od 01.05.2015 do 30.04.2020 r.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie do dnia 27.03.2015 roku do godz. 11.00 w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (basen Camena I p.) przy ul. Żwirki i Wigury 11, oferty wg wzoru stanowiącego załącznik do warunków przetargu. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

4. Z warunkami przetargu można zapoznać się w terminie do dnia 26.03.2015 r. 
w siedzibie CKiS w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11 w sekretariacie lub na stronie internetowej www.ckis.pl.

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Anna Hubert 12 276 26 01 wew. 26.

6.Otwarcie ofert złożonych w przetargu odbędzie się dnia 27.03.2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie CKiS w Skawinie (sekretariat) przy ul. Żwirki i Wigury 11.

7. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu do dnia 30.04.2015 roku

8. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

 

Załączniki:

1. Warunki przetargu
2. Wzór umowy
3. Formularz ofertowy
4. Rzut piwnic

 

* Warunki przetargu.doc [ 35 KB, .doc ]
* Plan1.pdf [ 1.33 MB, .pdf ]
* Plan2.pdf [ 1.29 MB, .pdf ]
* Formularz ofertowy.doc [ 31 KB, .doc ]
* Umowa - kawiarnia.doc [ 51.5 KB, .doc ]
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.