Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015

 

Skawina, dnia 22 grudnia 2015 roku

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę oleju opałowego lekkiego

 

 • Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa w częściach w terminie od 25 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5) przeznaczonego do opalania dwóch lokalnych kotłowni.
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.ckis.pl
 • Miejsce realizacji zamówienia:

         - 32-050 Skawina, ul. Dębca 1 - OKR Gubałówka

         - 32-050 Skawina, ul. Mickiewicza - Stadion Miejski

 • Termin realizacji zamówienia: 25 stycznia 2016 roku - 31 grudnia 2017 roku
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej finansowej;

oraz Wykonawcy, którzy wykażą, że:

e) nie podlegają wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ.

 

 • Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie:

A. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu

a) Oświadczenie Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy wymienionych w punkcie VIII ust. 1 lit a-d SIWZ, wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2. do SIWZ,

b) Aktualną Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców ich realizacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami wystawionymi przez Zamawiających na rzecz których w/w dostawy zostały zrealizowane potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie;

d) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie niezbędnych zasobów do korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, o ile Wykonawca polegać będzie przy realizacji zamówienia na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów;

B. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych:

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2;

b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleni zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3. do SIWZ;

c) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy przedsiębiorców) a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. Wg wzoru stanowiącego zał. Nr 3;

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) - pełnomocnictwo wyznaczające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli wykonawca jest w takiej sytuacji); w pozostałych przypadkach - jeżeli pełnomocnictwo jest stosowane. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

 

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

       - Cena całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT - 90 pkt

       - Termin płatności faktury - 10 pkt

 • Termin składania ofert upływa 31.12.2015 roku o godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie CKiS w Skawinie (I piętro) w budynku krytej pływalni „Camena”,  ul. Żwirki i Wigury 11 lub przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO” Nie otwierać do godz. 11.30 w dniu 31.12.2015 r.”)

 

 • Termin otwarcia ofert: 31.12.2015 roku o godz. 11.30.
 • Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina - sekretariat.
 • Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

 

 

Janusz Bysina

Dyrektor

* SIWZ.docx [ 56.51 KB, .docx ]
* Zalacznik 01.doc [ 46.5 KB, .doc ]
* Zalacznik 02.doc [ 30.5 KB, .doc ]
* Zalacznik 03.doc [ 29 KB, .doc ]
* Zalacznik 04.doc [ 31.5 KB, .doc ]
* Zalacznik 05.docx [ 23.74 KB, .docx ]
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.