Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr ogłoszenia 67184 - 2013
na „Remont w budynku hali widowiskowo sportowej w Skawinie”

• Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kapitalnego remontu sanitariatu, instalacji wod-kan. Zakres robót obejmuje: wymiana ścianek działowych; remont instalacji wod. - kan.; remont instalacji elektrycznej wewnętrznej; wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek; wymiana okładzin ścian z płytek glazurowanych; malowanie.
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.ckis.pl
• Miejsce realizacji zamówienia: Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go Maja 4
• Termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ.
• Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie:
1. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w tytule IX ust. 1 SIWZ:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 8 do Specyfikacji);
b) wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według załącznika nr 11 do Specyfikacji);
c) dokumenty potwierdzającego, że roboty o których mowa w pkt. b) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2. Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 9 do Specyfikacji;
3. Pozostałe dokumenty
a) formularz ofertowy (według załącznika nr 7 do Specyfikacji);
b) kosztorys ofertowy zawierający szczegółową kalkulację ceny oraz szczegółowy wykaz materiałów, sporządzony na podstawie informacji przedstawionych w niniejszej Specyfikacji;
c) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych;
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów);
• Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
- cena całości zamówienia brutto - 80 %
- okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace, zabudowane materiały i zamontowane urządzenia - 20 %
• Termin składania ofert upływa 04-03-2013 roku o godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie CKiS w Skawinie (I piętro) w budynku krytej pływalni „Camena”,
ul. Żwirki i Wigury 11 lub przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (z dopiskiem „Oferta: Przetarg nieograniczony nr 3/2013 na „Remont w budynku hali widowiskowo sportowej w Skawinie”. Nie otwierać przed dniem 04.03.2013 r. godziną 11.30).
• Termin otwarcia ofert: 04-03-2013 roku o godz. 11.30.
• Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
• Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
• Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
• Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
• Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.


 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.