Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin hali

R E G U L A M I N HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

CENTRUM KULTURY i SPORTU w SKAWINIE

Skawina, ul. Konstytucji 3-go Maja 4

Hala Widowiskowo-Sportowa jest obiektem pod zarządem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie: 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11.

1. Hala Widowiskowo-Sportowa funkcjonuje w oparciu o ustalone harmonogramy zajęć oraz kalendarz imprez na dany sezon.

2. Z hali sportowej korzystać mogą:

- grupy zorganizowane (szkoły, sekcje sportowe, grupy wynajmujące obiekt itp.);

- osoby indywidualne uczestniczące w zajęciach własnych według ustalonego harmonogramu;

4. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu;

- które są pod działaniem środków odurzających;

- agresywne, które swoją postawą mogą stanowić zagrożenie dla pozostałych osób korzystających z obiektu.

5. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni;

- uczestniczenie w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym oraz właściwym zamiennym obuwiu sportowym (czyste, nie pozostawiające podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.);

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
i urządzeń znajdujących się w wyposażeniu hali;

- zachowanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych;

- podporządkowanie się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia i pracowników CKiS odpowiedzialnych za  funkcjonowanie obiektu.

6.   Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających;

- wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła;

- wnosić i używać sprzęt nie będący sprzętem sportowym;

- wprowadzać zwierząt;

- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej;

- korzystać bez zgody pracownika obiektu ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej.

7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka (uczestnika zajęć odbywających się w hali) do momentu rozpoczęcia treningu z instruktorem/trenerem i bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

8. W czasie zawodów i imprez organizator /wynajmujący jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w hali sportowej w czasie imprezy/zawodów;

9. Zajęcia grup niepełnoletnich korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności instruktora, trenera, nauczyciela. Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą po wcześniejszych ustaleniach z Działem Sportu i Rekreacji CKiS.

10. Prowadzący zajęcia odpowiada za zachowanie bezpieczeństwa, czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach hali sportowej.

11. Osoby użytkujące sprzęt i wyposażenie obiektu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, wskutek czego zostanie on zniszczony lub uszkodzony ponoszą odpowiedzialność materialną.

12. Pracownicy CKiS, odpowiedzialni za prowadzenie zajęć i funkcjonowanie obiektu  mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane na przechowanie do depozytu, kierownictwo obiektów      sportowych nie ponosi odpowiedzialności.

14. Kierownictwo obiektu i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

16. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej, w biurze DSiR tel. 12 276 40 56, 784 031 280 lub w Dyrekcji CKiS, ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 12 256 95 60 w. 39 lub 26.     

 Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.