Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin sekcji

REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH CKiS

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwana dalej CKiS, działa na podstawie Statutu jako samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

2. W sekcjach CKiS działają:
a) sekcje sportowe (działające w ramach statutów polskich związków sportowych, zgodnie z regulaminami poszczególnych dyscyplin sportowych);
b) pozostałe sekcje.

3. Udział w sekcjach sportowych CKiS jest dobrowolny, oparty na zasadzie członkostwa.

4. Członkiem CKiS może być osoba, która opłaciła aktualną opłatę członkowską i spełnia warunki wymagane specyfika danej sekcji oraz nie posiada zaległości w płatnościach CKiS.

5. Opłaty członkowskie opłacane są według aktualnego Regulaminu Opłat Członkowskich CKiS.

II. ZASADY DZIAŁANIA:

1. Działalność sekcji sportowych ma na celu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu wolnego, a także edukację w kierunku rozumienia istoty sportu w życiu człowieka.

2. Do zakresu działania sekcji sportowych CKiS należy:
a) prowadzenie naborów;
b) szkolenie dzieci i młodzieży;
c) zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych;
d) udział w rozgrywkach Związków Sportowych, do których należy CKiS Skawina.

3. CKiS w Skawinie, w ramach prowadzonej działalności sportowej zapewnia:
a) bazę szkoleniową;
b) opiekę trenersko – instruktorską;
c) podstawowy sprzęt.

4. CKiS współpracuje z organizacjami i instytucjami sportowymi w celu poszerzania swojej oferty oraz tworzenia wspólnej płaszczyzny działań sportowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

5. Działalność sekcji sportowych CKiS finansowana jest z budżetu Centrum Kultury 
i Sportu w Skawinie.

III. PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWYCH CKiS:

1. Uczestnicy sekcji sportowych CKiS zobowiązani są do:
a) Przestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów CKiS;
b) przedstawienia zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) na udział w zajęciach
danej sekcji, zgodnie z określonym drukiem;
c) punktualnego przybywania na zajęcia oraz opuszczenia obiektu po ich zakończeniu;
d) niezwłocznego informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie zajęć;
e) uczestniczyć w zajęciach zgodnie z tokiem treningowym, swoim zachowaniem nie utrudniając prowadzenia zajęć;
f) korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń prowadzącego zajęcia;
g) właściwego zachowania się podczas zajęć w hali i w szatni oraz godnego reprezentowania Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na zawodach sportowych.

2. Uczestnikom sekcji sportowych CKiS przysługuje:
a) prawo reprezentowania barw CKiS Skawina na zawodach sportowych rozgrywanych 
w ramach Związków Sportowych odpowiednich dla danej sekcji;
b) pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych organizowanych przez CKiS;
c) opieka medyczna na zawodach sportowych, imprezach organizowanych przez CKiS;
d) niezbędny sprzęt sportowy na miarę możliwości sekcji;
e) prawo udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez CKiS Skawina z możliwością używania barw klubowych, po uzyskaniu zgody DSiR;
f) wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących spraw sekcji trenerowi lub bezpośrednio do pracowników DSiR.


3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wobec zawodnika:
a) upomnieniem;
b) zawieszeniem na wniosek trenera lub pracownika DSiR w prawach zawodnika;
c) wydaleniem z zajęć;
d) wykluczeniem z sekcji CKiS Skawina na wniosek trenera z akceptacją DSiR lub decyzją DSiR, bez zwrotu uiszczonych opłat.

V. UWAGI I INFORMACJE:
Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają do decyzji Dyrekcji CKiS, kierownika DSiR lub opiekuna merytorycznego sekcji.

DZIAŁ SPORTU I REKREACJI CKiS

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.