Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin sekcji

REGULAMIN SEKCJI SPORTOWYCH CKiS

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zwana dalej CKiS, działa na podstawie Statutu jako samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

2. W sekcjach CKiS działają:

a) sekcje sportowe (działające w ramach statutów polskich związków sportowych, zgodnie z regulaminami poszczególnych dyscyplin sportowych);

b) pozostałe sekcje.

3. Udział w sekcjach sportowych CKiS jest dobrowolny, oparty na zasadzie członkostwa.

4. Członkiem CKiS może być osoba, która opłaciła aktualną składkę członkowską.

5. Składki członkowskie opłacane są według aktualnego Regulaminu Składek Członkowskich CKiS.

II. ZASADY DZIAŁANIA:

1. Działalność sekcji sportowych ma na celu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu wolnego, a także edukację w kierunku rozumienia istoty sportu w życiu człowieka.

2. Do zakresu działania sekcji sportowych CKiS należy:

a) prowadzenie naborów;

b) szkolenie dzieci i młodzieży;

c) zajęcia rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych;

d) udział w rozgrywkach Związków Sportowych, do których należy CKiS Skawina.

3. CKiS w Skawinie, w ramach prowadzonej działalności sportowej zapewnia:

a) bazę szkoleniową;

b) opiekę trenersko – instruktorską;

c) podstawowy sprzęt.

4. CKiS współpracuje z organizacjami i instytucjami sportowymi w celu poszerzania swojej oferty oraz tworzenia wspólnej płaszczyzny działań sportowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

5. Działalność sekcji sportowych CKiS finansowana jest z budżetu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.  

III.  PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWYCH CKiS:

1. Uczestnicy sekcji sportowych CKiS zobowiązani są do:

a) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów CKiS;

b) przedstawienia zgody rodziców (przedstawicieli ustawowych) na udział w zajęciach danej sekcji, zgodnie z określonym drukiem;

c) punktualnego przybywania na zajęcia oraz opuszczenia obiektu po ich zakończeniu;

d) niezwłocznego informowania trenera o problemach zdrowotnych w czasie zajęć;

e) uczestniczyć w zajęciach zgodnie z tokiem treningowym, swoim zachowaniem nie utrudniając prowadzenia zajęć;

f) korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń prowadzącego zajęcia;

g) właściwego zachowania się podczas zajęć w hali i w szatni oraz godnego reprezentowania Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na zawodach sportowych.

2. Uczestnikom sekcji sportowych CKiS przysługuje:

a) prawo reprezentowania barw CKiS Skawina na zawodach sportowych rozgrywanych w ramach Związków Sportowych odpowiednich dla danej sekcji;

b) pełna opieka trenerska na zajęciach, zawodach i obozach sportowych organizowanych przez CKiS;

c) opieka medyczna na zawodach sportowych, imprezach organizowanych przez CKiS;

d) niezbędny sprzęt sportowy na miarę możliwości sekcji;

e) prawo udziału w zawodach innych niż zgłaszanych przez CKiS Skawina z możliwością używania barw klubowych, po uzyskaniu zgody DSiR;

f) wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń dotyczących spraw sekcji trenerowi lub bezpośrednio do pracowników DSiR.

3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować wobec zawodnika:

a) upomnieniem;

b) zawieszeniem na wniosek trenera lub pracownika DSiR w prawach zawodnika;

c) wydaleniem z zajęć;

d) wykluczeniem z sekcji CKiS Skawina na wniosek trenera z akceptacją DSiR lub decyzją DSiR, bez zwrotu uiszczonych składek.

    

 V. UWAGI I INFORMACJE:

Sprawy nie ujęte w regulaminie pozostają do decyzji Dyrekcji CKiS, kierownika DSiR lub opiekuna merytorycznego sekcji.

 

 

                                                                                          Dział Sportu i Rekreacji CKiS

                                                                                                                 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.