Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin składek

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH SEKCJI SPORTOWYCH CENTRUM KULTURY i SPORTU W SKAWINIE NA SEZON 2016/2017

 

Zasady uiszczania składek członkowskich uczestników zajęć prowadzonych w ramach Działu Sportu i Rekreacji CKiS oraz przyznawania ulg uczestnikom sekcji sportowych:

a) składka członkowska uprawnia do udziału w zajęciach sekcji sportowych organizowanych przez CKiS,

b) składka opłacana jest miesięcznie lub sezonowo. Zajęcia odbywają się w sezonie wrzesień – maj lub wrzesień - czerwiec w zależności od rodzaju sekcji. W przypadku grup sportowych przygotowujących się do sezonu ligowego, możliwe jest prowadzenie dodatkowych zajęć w lipcu i sierpniu. Wykaz składek członkowskich w tabeli załączonej do niniejszego regulaminu,

c) składkę należy uiszczać do 10-go każdego miesiąca,

d) składkę sezonową należy uiścić w miesiącu rozpoczęcia zajęć, nie później niż do dnia 31 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia,

e) w przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku – skreślony z listy zawodników sekcji,

f) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji, może nastąpić zwrot części lub całości składki poparty pisemnym uzasadnieniem wnioskującego,

g) zwrot, o którym mowa w poprzedniej literze nastąpi na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora CKiS w Skawinie wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę (dowodem wpłaty, przelewu etc),

h) w przypadku, gdy zawodnik należy do więcej niż jednej sekcji, składki z tytułu uczestnictwa w pozostałych sekcjach uiszcza zgodnie z regulaminem tych sekcji obowiązującym w CKiS,

i) w przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednej lub więcej sekcji przysługują następujące zniżki:

1) w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% na każde dziecko (z zastrzeżeniem pkt. i.2 ),

2) uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, speedbadminton, nie przysługuje zniżka określona w pkt. i.1),

3) rodzeństwu uczęszczającemu na zajęcia w ramach sekcji pływanie przysługuje zniżka określona w pkt. i.1.),

4) w przypadku przynależności rodzeństwa do różnych sekcji, w tym „pływanie” zniżka nie dotyczy uczestnika sekcji pływanie,

 j) na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki,

k) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość składki z tytułu uczestnictwa w sekcji sportowej lub całkowicie odstąpić od jej pobierania.

Ostatnie artykuły

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.