Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin składek

REGULAMIN SKŁADEK CZŁONKOWSKICH SEKCJI SPORTOWYCH CENTRUM KULTURY i SPORTU W SKAWINIE NA SEZON 2017/2018

Zasady uiszczania składek członkowskich uczestników zajęć prowadzonych w ramach Działu Sportu i Rekreacji CKiS, oraz przyznawania ulg uczestnikom sekcji sportowych:

1. Składka członkowska uprawnia do udziału w zajęciach sekcji sportowych organizowanych przez CKiS.

2. Składka opłacana jest  miesięcznie lub sezonowo. Zajęcia odbywają się w sezonie wrzesień – maj lub wrzesień – czerwiec w zależności od rodzaju sekcji. W przypadku grup sportowych przygotowujących się do sezonu ligowego, możliwe jest prowadzenie dodatkowych zajęć w lipcu i w sierpniu. Wykaz składek członkowskich został wyszczególniony w tabeli załączonej do niniejszego regulaminu.

3. Składkę miesięczną, o której mowa w pkt. 2 należy uiszczać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.


4. Składkę sezonową, o której mowa w pkt. 2 należy uiścić w miesiącu rozpoczęcia zajęć, nie później niż do dnia 31 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.

5. W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty „groszowe” wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

6. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji (tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku skreślony z listy zawodników sekcji.

7. Składka członkowska  nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.

8. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności mogą być realizowane przed zakończeniem danego sezonu zajęć lub po rozpoczęciu kolejnego tj. tylko w okresie działalności danej sekcji.

9. W przypadku, gdy zawodnik należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.

a) zniżka nie obowiązuje w sekcjach: gimnastyka korekcyjna, crossminton, pływanie.

10. Uczestnik zajęć może ubiegać się o zwolnienie z płacenia składki za dany miesiąc pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w zajęciach sekcji z powodu przypadków losowych (np. choroba, wyjazd itp.) wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Sportu i Rekreacji najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem halackis@ckis.pl lub camena@ckis.pl. Zwolnienie z płatności nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.


11. Uczestnik zajęć może ubiegać się o przyznanie indywidualnej zniżki na dany miesiąc w wysokości 50% podstawowej składki członkowskiej w sytuacji gdy nieobecność na zajęciach przekracza 13 dni kalendarzowych, wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Sportu i Rekreacji najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem halackis@ckis.pl lub camena@ckis.pl. Zniżka nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.

12. Decyzję o zwolnieniu z płatności, o którym mowa w pkt. 10 oraz przyznaniu indywidualnej zniżki, o której mowa w pkt. 11  podejmuje kierownik Działu Sportu i Rekreacji.

13. Opłata członkowska może zostać obniżona o 50% dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku gdy działalność sekcji zostaje zawieszona decyzją kierownika Działu Sportu  i Rekreacji z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno – noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie).

14. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednej lub więcej sekcji przysługują następujące zniżki:

a) w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej  opłata wynosi 66,67% na każde dziecko (z zastrzeżeniem pkt. 14 b oraz pkt. 5);

b) uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, crossminton, Teatr „Maska”, Zespół Kameralny „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał” nie przysługuje zniżka  określona w pkt. 14 a);

c) w przypadku przynależności rodzeństwa do różnych sekcji, w tym „pływanie” zniżka nie dotyczy uczestnika sekcji pływanie.

15. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.


16. Dzieciom pracowników CKiS Skawinie zatrudnionym na umowę o pracę  przysługuje zniżka w wysokości 80% ustalonej kwoty za poszczególną sekcję (zajęcia, kurs etc.) wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupie.

17. Minimalna liczba członków sekcji oznacza liczbę członków wnoszących pełną opłatę za sekcję. Członkowie, którzy mają ulgi z jakiegokolwiek tytułu, są brani pod uwagę przy liczeniu minimalnej liczby członków sekcji w proporcji zgodnej z posiadaną ulgą.

18. Spadek liczby członków poniżej określonej minimalnej oznacza, ze Kierownik Działu Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu naprawę nierównowagi założonego finansowania sekcji.

19. Po zaakceptowaniu przez Dyrektora podjętych działań określonych w pkt 18, działalność sekcji może zostać przedłużona. W przeciwnym razie zostanie wydane zarządzenie o likwidacji sekcji lub jej ewentualnym przekształceniu zgodnie z nowymi zasadami.

20. Płatność należy realizować:

a) W kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie:

- kasa główna (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

- kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” w następujące dni:

  • poniedziałek - od godz. 14.30-21.30
  • wtorek, piątek - od godz. 8.30-20.30
  • środa, czwartek - od godz. 11.30-21.30
  • sobota – 8.30-13.30

b) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005 (nie dotyczy karnetów)

Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć

- nazwa sekcji/ zajęć

- okres za jaki dokonywana jest płatność

c) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl (nie dotyczy karnetów)

21. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość składki z tytułu uczestnictwa w sekcji sportowej, odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości w przypadku składki sezonowej, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora CKiS.

 

 

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.