Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Sport  »  Regulamin opłat

REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH SEKCJI SPORTOWYCH
CENTRUM KULTURY i SPORTU W SKAWINIE - SEZON 2018/2019. 
Zasady uiszczania opłat członkowskich uczestników zajęć prowadzonych w ramach Działu Sportu i Rekreacji CKiS, 
oraz przyznawania ulg uczestnikom sekcji sportowych:
 1. Opłata członkowska uprawnia do udziału w zajęciach sekcji sportowych organizowanych przez CKiS.
 2. Opłata uiszczana jest  miesięcznie lub sezonowo. Zajęcia odbywają się w sezonie wrzesień – maj lub wrzesień – czerwiec w zależności od rodzaju sekcji. W przypadku grup sportowych przygotowujących się do sezonu ligowego, możliwe jest prowadzenie dodatkowych zajęć  w lipcu i w sierpniu.
 3. Opłatę miesięczną, o której mowa w pkt. 2 należy uiszczać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
 4. Opłatę sezonową, o której mowa w pkt. 2 należy uiścić w miesiącu rozpoczęcia zajęć, nie później niż do dnia 31 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
 5. W przypadku gdy z wyliczenia opłaty wychodzą kwoty „groszowe” wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.
 6. W przypadku braku wpłaty opłaty członkowskiej uczestnik sekcji może zostać zawieszony
  w prawach uczestników sekcji (tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku będzie skreślony z listy zawodników sekcji.
 7. Opłata członkowska  nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.
 8. Zwroty nadpłaconych kwot odnotowanych w systemie płatności mogą być realizowane przed zakończeniem danego sezonu zajęć lub po rozpoczęciu kolejnego tj. tylko w okresie działalności danej sekcji.
 9. W przypadku, gdy zawodnik należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatr „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał”  płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach.
  a) zniżka nie obowiązuje w sekcjach: gimnastyka korekcyjna, pływanie.
 10. Uczestnik zajęć może ubiegać się o zwolnienie z uiszczenia opłaty za dany miesiąc pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w zajęciach sekcji z powodu przypadków losowych (np. choroba, wyjazd itp.) wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Sportu i Rekreacji najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem halackis@ckis.pl lub camena@ckis.pl. Zwolnienie z płatności nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.
 11. Uczestnik zajęć może ubiegać się o przyznanie indywidualnej zniżki na dany miesiąc w wysokości 50 % podstawowej opłaty członkowskiej w sytuacji gdy nieobecność na zajęciach przekracza 14 dni kalendarzowych, wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Sportu i Rekreacji najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem halackis@ckis.pl lub camena@ckis.pl. Zniżka nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.
 12. Decyzję o zwolnieniu z płatności, o którym mowa w pkt. 10 oraz przyznaniu indywidualnej zniżki, o której mowa w pkt. 11  podejmuje kierownik  Działu Sportu i Rekreacji.
 13. Opłata członkowska może zostać obniżona o 50 % dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku gdy działalność sekcji zostaje zawieszona decyzją kierownika Działu Sportu i Rekreacji z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno – noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie, inna działalność statutowa).
 14. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w jednej lub więcej sekcji przysługują następujące zniżki:
  a) w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS
  w Skawinie opłata wynosi 75% na każde dziecko. W przypadku trójki dzieci i więcej  opłata wynosi 66,67% na każde dziecko (z zastrzeżeniem pkt. 14 b oraz pkt. 5);
  b)  uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, Teatr „Maska”, Zespół Kameralny „Cantica”,  Orkiestra Dęta „Sygnał” nie przysługuje zniżka  określona w pkt. 14 a);
  c) w przypadku przynależności rodzeństwa do różnych sekcji, w tym „pływanie” zniżka nie dotyczy uczestnika sekcji pływanie.
 15. Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.
 16. Dzieciom pracowników CKiS w Skawinie zatrudnionym na umowę o pracę  przysługuje zniżka w wysokości 80% ustalonej kwoty za poszczególną sekcję (zajęcia, kurs etc.) wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w grupie.
 17. Minimalna liczba członków sekcji oznacza liczbę członków wnoszących pełną opłatę za sekcję. Członkowie, którzy mają ulgi z jakiegokolwiek tytułu, są brani pod uwagę przy liczeniu minimalnej liczby członków sekcji w proporcji zgodnej z posiadaną ulgą.
 18. Spadek liczby członków poniżej określonej minimalnej oznacza, ze Kierownik Działu Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu naprawę nierównowagi założonego finansowania sekcji.
 19. Po zaakceptowaniu przez Dyrektora podjętych działań określonych w pkt 18, działalność sekcji może zostać przedłużona. W przeciwnym razie zostanie wydane zarządzenie o likwidacji sekcji lub jej ewentualnym przekształceniu zgodnie z nowymi zasadami.
 20. Płatność należy realizować:
  a) W kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie:
     - kasa główna (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
     - kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” w następujące dni:
       > poniedziałek - od godz. 14.30-21.00
       > wtorek, piątek - od godz. 8.30-21.00
       > środa, czwartek - od godz. 12.30-21.00
       > sobota – 8.30-13.30
  b) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005 (nie dotyczy karnetów)
  Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
  - nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
  - nazwa sekcji/ zajęć
  - okres za jaki dokonywana jest płatność. Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl (nie dotyczy karnetów
  )
  c) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl (nie dotyczy karnetów)
 21.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość opłaty z tytułu uczestnictwa w sekcji sportowej, odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości w przypadku opłaty sezonowej, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora CKiS.
Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.