Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Turystyka  »  Regulamin wycieczek górskich

Regulamin Wycieczek Górskich
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

 

Misją Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra kultury lokalnej oraz zachęcenie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie.

1. Samodzielnym uczestnikiem wycieczki może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

2. Osoby niepełnoletnie oraz osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką rodzica lub innego jej przedstawiciela ustawowego, który ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mogą uczestniczyć w wycieczce również pod opieką innej osoby dorosłej, nie będącej rodzicem lub przedstawicielem ustawowym uczestnika wycieczki, posiadającej pisemną zgodę rodzica lub przedstawiciela ustawowego na objęcie uczestnika wycieczki opieką.

4. Podstawą rezerwacji uczestnictwa w wycieczce jest potwierdzona zapłata za wycieczkę, którą należy dokonać po wcześniejszym upewnieniu się, czy na liście uczestników danej wycieczki są wolne miejsca.

5. Zapłatę za wycieczkę należy dokonać nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed ustaloną datą wycieczki, po opublikowaniu cennika wycieczek górskich na dany sezon turystyczny (wpłaty dokonywane na konto CKiS w Skawinie przed wyznaczonym terminem jednego miesiąca będą zwracane na konto wpłacającego).

6. Istnieje możliwość zapłaty za wycieczkę:

a) przelewem na rachunek bankowy o nr 87 8600 0002 0000 0000 3838 0005 (Bank Spółdzielczy w Skawinie)
b) za pomocą płatności internetowych w systemie DOT-PAY
c) gotówką w Dziale Sportu i Rekreacji w CKiS w Skawinie - w dn. pon. - pt. w godz. 7.00-14.45.

7. Uiszczenie wpłaty jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w wycieczce.

8. W przypadku rezygnacji z wycieczki, zwrot kosztów wycieczki następuje, poprzez wypłatę z kasy CKiS w Skawinie lub zwrotnym przelewem na konto, na podstawie wypełnionego oświadczenia o zwrocie i dołączonego paragonu fiskalnego lub wydruku potwierdzenia z wykonanego przelewu. Wysokość zwrotu kosztów wycieczki uzależniona jest od terminu rezygnacji i ustalana jest wg poniższych zasad, o ile szczegółowy regulamin danej wycieczki nie stanowi inaczej:

a) jeżeli rezygnacja następuje w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, wysokość zwrotu wynosi 100% uiszczonej wpłaty.
b) jeżeli rezygnacja następuje w terminie pomiędzy 6 a 4 dniem przed rozpoczęciem wycieczki, wysokość zwrotu wynosi 50% uiszczonej wpłaty.
c) jeżeli rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem wycieczki, zwrot kosztów wycieczki nie przysługuje.

9. W przypadku rezygnacji z wycieczki uczestnik ma prawo znaleźć inną osobę na swoje miejsce, informując o zamianie organizatora, do dnia poprzedzającego wyjazd do godz. 10:00.

10. W szczególnych, udokumentowanych przypadkach losowych, istnieje możliwość całkowitego zwrotu dokonanej wpłaty, bez względu na ograniczenia wynikające z zapisów ust. 8, chyba, że CKiS w Skawinie poniosło już nakłady finansowe związane z wyjazdem uczestnika.

11. Uczestnicy wycieczek powinni stosować się do wskazówek przewodnika lub przedstawiciela organizatora.

12. Przewodnik ma prawo do zmiany programu wycieczki w czasie jej trwania.

13. Centrum ubezpiecza wszystkich uczestników wycieczki od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

14. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w następujących przypadkach:

a) nie dostatecznej liczby uczestników, na 3 dni przed planowanym terminem wycieczki.
b) w każdym czasie, aż do planowanej godziny wyjazdu w sytuacji zaistnienia klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).

15. Centrum zobowiązane jest niezwłocznie powiadomić uczestnika wycieczki o odwołaniu wycieczki i zwrócić dokonaną wpłatę w 100%.

 

POBIERZ REGULAMIN WYCIECZEK GÓRSKICH CKIS

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.