Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Warsztaty wokalne  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ
WARSZTATÓW WOKALNYCH
CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
NA ROK ARTYSTYCZNY 2016/2017

1. Uczestnikami zajęć grupy wokalnej mogą być osoby od 8 roku życia, predysponowane wokalnie, spełniające merytoryczne kryteria. Ostateczna decyzja o przynależności do sekcji leży w gestii instruktora.

2.  Sezon artystyczny trwa od października 2016 do maja 2017.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS w Skawinie jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do grupy wokalnej w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 50 zł/miesiąc, za zajęcia indywidualne 100 zł/miesiąc, zajęcia mix (grupa wokalna+zajęcia indywidualne) 130zł/miesiąc. Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka.
W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

6. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller” oraz „Radziejki”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 5 regulaminu.

7. Opłata członkowska nie podlega zwrotom za nieobecności. Uwzglednione w niej zostały wszystkie dni wolne tj. dni świąteczne, weekendowe i inne.

8. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich za jedną osobę:

 

  Opłata
miesięczna
Opłata sezonowa
(październik-maj)
GRUPA WOKALNA
90 min. 2 x w tygodniu 50 zł 333 zł
90 min. 2 x w tygodniu
Rodzeństwo - 2 osoby
38 zł
za osobę
250 zł
za osobę
90 min. 2 x w tygodniu
Rodzeństwo - 3 osoby
33 zł
za osobę
222 zł
za osobę
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
45 min. 1 x w tygodniu 100 zł 667 zł
45 min. 1 x w tygodniu
Rodzeństwo - 2 osoby
75 zł
za osobę
500 zł
za osobę
45 min. 1 x w tygodniu
Rodzeństwo - 3 osoby
67 zł
za osobę
444 zł
za osobę
ZAJĘCIA MIX (grupa+indywidualne)
grupa + indywidualne 130 zł 867 zł
grupa + indywidualne
Rodzeństwo - 2 osoby
98 zł
za osobę
650 zł
za osobę
grupa + indywidualne
Rodzeństwo - 3 osoby
87 zł
za osobę
578 zł
za osobę

9. Płatności należy realizować w następujących terminach:

• opłata miesięczna - do 10 dnia każdego miesiąca
• opłata sezonowa (paździrenik-maj) - do 10 października

10. Płatność należy realizować:
a) W kasach Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na Basenie „Camena”:
• w kasie głównej (I piętro)od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00
w kasie Camena Kosmetyka i Masaże (parter) – od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 do 20.30; sobota w godz. 10.30 do 17.30.
b) Poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005
Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
- nazwa sekcji/ zajęć
- okres za jaki dokonywana jest płatność
c) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl

14. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

15. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.

16. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą samowolnie opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

17. Instruktor ma prawo do wykluczenia podopiecznego z zajęć w przypadku utrudniania warsztatów, sprawiania trudności wychowawczych oraz braku reakcji na upomnienia.

18. W szczególnych sytuacjach niezależnych od organizatora, CKiS w Skawinie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS w Skawinie zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl.

19. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS w Skawinie zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.
 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.