Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Warsztaty wokalne  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ
WARSZTATÓW WOKALNYCH
CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE
NA ROK ARTYSTYCZNY 2017/2018

1. Uczestnikami zajęć grupy wokalnej mogą być osoby od 7 roku życia, predysponowane wokalnie, spełniające merytoryczne kryteria. Ostateczna decyzja o przynależności do sekcji leży w gestii instruktora.

2.  Sezon artystyczny trwa od października 2017 do 31 maja 2018.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji ( tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku skreślony z listy uczestników sekcji.

Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do grupy wokalnej w sezonie artystycznym 2017/2018 wynosi 100 zł/miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu). Istnieje możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

5. Zniżki:

a) Dla rodzeństw: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko*.

(* uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, crossminton oraz rodzeństwu dzieci uczestniczących w zajęciach Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”,  Orkiestry Dętej „Sygnał” oraz innych zajęciach, które nie podlegają opłacie członkowskiej zniżka nie przysługuje)

b) W przypadku, gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach

c) Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach, wraz z danymi dziecka (formularz dostępny u instruktora).

d) Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

e) W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty „groszowe” wynik zaokrąglamy do pełnych złotych. Wysokość poszczególnych wariantów płatności określona została w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

6. Zwolnienie z opłat, obniżenie płatności:

a) Uczestnik zajęć może ubiegać się o zwolnienie z płacenia składki za dany miesiąc pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w zajęciach sekcji z powodu przypadków losowych (np. choroba, wyjazd itp.), wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem sokol@ckis.pl. Zwolnienie z płatności nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.

b) Uczestnik zajęć może ubiegać się o przyznanie indywidualnej zniżki na dany miesiąc w wysokości 50 % podstawowej składki członkowskiej w sytuacji gdy nieobecność na zajęciach przekracza 13 dni kalendarzowych, wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem sokol@ckis.pl. Zniżka nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.

c) Opłata członkowska może zostać obniżona o 50 % dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku gdy działalność sekcji zostaje zawieszona decyzją kierownika Działu Realizacji Projektów Kultury z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno – noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie).

d) W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość składki z tytułu uczestnictwa w sekcji artystycznej, odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości w przypadku składki sezonowej, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora CKiS.

7. Składka członkowska  nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.

8. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 45 min
lub DWUOSOBOWE 90 min.

 

Opłata
miesięczna

Opłata sezonowa
(październik-maj)

1 x w tygodniu

100 zł

667 zł

1 x w tygodniu, Rodzeństwo - 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na 3 lub więcej sekcji CKiS**

75 zł
za osobę

501 zł
za osobę

1 x w tygodniu, Rodzeństwo - 3 osoby

67 zł
za osobę

445 zł
za osobę

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, które nie wliczają się do liczby sekcji uprawniającej do zniżki.

9. Terminy płatności:

  • opłata miesięczna – z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
  • opłata sezonowa (październik – czerwiec) – do dnia 31 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.

10. Formy płatności:

a) gotówką w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – w poniedziałki w godz. 14.30 do 21.30, wtorki, piątki w godz. 8.30 – 20.30, środa, czwartek w godz. 11.30 – 21.30, sobota w godz. 8.30 do 13.30;

b) przelewem na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

Na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:
- nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
- nazwa sekcji/ zajęć (warsztaty wokalne)
- okres za jaki dokonywana jest płatność
c) Płatność elektroniczna na stronie www.ckis.pl

11. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

12. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.

13. Uczestnicy zajęć, będąc pod opieką instruktora, nie mogą samowolnie opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

14. Instruktor ma prawo do wykluczenia podopiecznego z zajęć w przypadku utrudniania warsztatów, sprawiania trudności wychowawczych oraz braku reakcji na upomnienia.

15. W szczególnych sytuacjach niezależnych od organizatora, CKiS w Skawinie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS w Skawinie zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl.

16. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS w Skawinie zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.