Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Taniec współczesny  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

NA ROK ARTYSTYCZNY 2016/2017

 

1. Uczestnikami zajęć mogą być, spełniające merytoryczne kryteria, osoby w wieku od 7 lat.

2. Sezon artystyczny trwa od października 2016 do 31 maja 2017 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji tańca współczesnego w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 50 zł za miesiąc.(dotyczy zajęć prowadzonych 2 razy w tygodniu). Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

5. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

6. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 5 regulaminu.

7. Opłata członkowska nie podlega zwrotom. Uwzględnione w niej zostały wszystkie wolne dni tj.: przerwy świąteczne, weekendowe, feryjne i inne.

8. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

2 x w tygodniu

50 zł

333 zł

2 x w tygodniu rodzeństwo – 2 osoby

38 zł
za osobę

250 zł
za osobę

2 x w tygodniu rodzeństwo – 3 osoby

33 zł
za osobę

222 zł
za osobę

 

9. Płatności należy realizować w następujących terminach:

  • opłata miesięczna – do 10 dnia każdego miesiąca
  • opłata sezonowa (październik – maj) – do 10 października.

10. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 1500
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 do 20.30; sobota w godz. 10.30 do 17.30;

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
  • nazwa sekcji/zajęć (Taniec współczesny)
  • okres za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

11. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.

12. Uczestnicy zajęć, będący pod opieką instruktora, nie mogą opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

13. Instruktor ma prawo wykluczyć osoby z zajęć w przypadku sprawiania trudności wychowawczych, permanentnego braku reakcji na upomnienia i ciągłym utrudnianiu pracy grupy.

14. Ze względu  na charakter zajęć obowiązuje wygodny strój i obuwie zamienne.

15. Podczas zajęć na sali mogą przebywać jedynie uczestnicy pod opieką instruktora, wyklucza się obecność osób trzecich.

16. Rodzic/opiekun lub uczestnik zajęć winien zgłosić dłuższą nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury telefonicznie pod nr 12 276 34 64 lub mailowo na adres sokol@ckis.pl. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

17. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl .

18. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.                                                                                               

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.