Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Zumba Kids & Junior  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ ZUMBA Kids&Junior

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

NA ROK ARTYSTYCZNY 2017/2018

 

1. Uczestnikami zajęć mogą być, spełniające merytoryczne kryteria, osoby w wieku od 4 lat.

2. Sezon artystyczny trwa od października 2017 do 31 maja 2018 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji ( tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku skreślony z listy uczestników sekcji.

Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji - Zumba Kids&Junior w sezonie artystycznym 2017/2018 wynosi 40 zł za miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu).Istnieje możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

5. Zniżki:

a) Dla rodzeństw: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko*.

(*uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, crossminton oraz rodzeństwu dzieci uczestniczących w zajęciach Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”,  Orkiestry Dętej „Sygnał” oraz innych zajęciach, które nie podlegają opłacie członkowskiej zniżka nie przysługuje)

b) W przypadku, gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach

c) Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach, wraz z danymi dziecka (formularz dostępny u instruktora).

d) Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

e) W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty „groszowe” wynik zaokrąglamy do pełnych złotych. Wysokość poszczególnych wariantów płatności określona została w punkcie 8 niniejszego regulaminu.

6. Zwolnienie z opłat, obniżenie płatności:

a) Uczestnik zajęć może ubiegać się o zwolnienie z płacenia składki za dany miesiąc pod warunkiem, że w danym miesiącu nie uczestniczy w zajęciach sekcji z powodu przypadków losowych (np. choroba, wyjazd itp.), wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem sokol@ckis.pl. Zwolnienie z płatności nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.

b) Uczestnik zajęć może ubiegać się o przyznanie indywidualnej zniżki na dany miesiąc w wysokości 50 % podstawowej składki członkowskiej w sytuacji gdy nieobecność na zajęciach przekracza 13 dni kalendarzowych, wyłącznie gdy uczestnik lub jego opiekun zgłosi nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności, na piśmie tj. mailowo pod adresem sokol@ckis.pl. Zniżka nie dotyczy uczestników, którzy realizują płatność sezonową.

c) Opłata członkowska może zostać obniżona o 50 % dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku gdy działalność sekcji zostaje zawieszona decyzją kierownika Działu Realizacji Projektów Kultury z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno – noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie).

d) W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość składki z tytułu uczestnictwa w sekcji artystycznej, odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości w przypadku składki sezonowej, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora CKiS.

7. Składka członkowska  nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.

8. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

40 zł

267 zł

1 x w tygodniu rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na 3 lub więcej sekcji CKiS**

30 zł
za osobę

200 zł
za osobę

1 x w tygodniu rodzeństwo – 3 osoby

27 zł
za osobę

178 zł
za osobę

 **Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, które nie wliczają się do liczby sekcji uprawniającej do zniżki.

9. Terminy płatności:

  • opłata miesięczna – z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
  • opłata sezonowa (październik – czerwiec) – do dnia 31 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.

10. Formy płatności:

a) gotówką w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – w poniedziałki w godz. 14.30 do 21.30, wtorki, piątki w godz. 8.30 – 20.30, środa, czwartek w godz. 11.30 – 21.30, sobota w godz. 8.30 do 13.30;

b) przelewem na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
  • nazwa sekcji/ zajęć (Zumba Skawina)
  • okres za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

11. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.

12. Uczestnicy zajęć, będący pod opieką instruktora, nie mogą opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

13. Instruktor ma prawo wykluczyć osoby z zajęć w przypadku sprawiania trudności wychowawczych, permanentnego braku reakcji na upomnienia i ciągłym utrudnianiu pracy grupy.

14. Ze względu  na charakter zajęć obowiązuje wygodny strój i obuwie zamienne.

15. Podczas zajęć na sali mogą przebywać jedynie uczestnicy pod opieką instruktora, wyklucza się obecność osób trzecich.
Rodzic/opiekun lub uczestnik zajęć winien zgłosić dłuższą nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury mailowo na adres sokol@ckis.pl . Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

16. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl .

17. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.      

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.