Kultura  »  Sekcje kulturalne  »  Zumba Kids & Junior  »  Regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ ZUMBA Kids&Junior

CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

NA ROK ARTYSTYCZNY 2016/2017

 

1. Uczestnikami zajęć mogą być, spełniające merytoryczne kryteria, osoby w wieku od 4 lat.

2. Sezon artystyczny trwa od października 2016 do 31 maja 2017 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku terminowej wpłaty, instruktor ma prawo nie przyjąć na zajęcia. Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji - Zumba Kids&Junior w sezonie artystycznym 2016/2017 wynosi 40 zł za miesiąc. Istnieje także możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w tabeli w punkcie 9. niniejszego regulaminu.

5. Podstawowa opłata członkowska (40 zł za miesiąc) dotyczy zajęć 1 raz w tygodniu.

6. W przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko.

7. Rodzeństwu dzieci uczestniczących w grupach artystycznych zwolnionych z opłat członkowskich (Teatr „Maska”, Chór „Cantica”, Orkiestra Dęta „Sygnał”, Kapela Regionalna „Sokół Haller”) nie przysługują zniżki określone w punkcie 6 regulaminu.

8. Opłata członkowska nie podlega zwrotom, a w niej uwzględnione zostały wszystkie wolne dni jak: przerwy świąteczne, weekendowe i inne.

9. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

40 zł

267 zł

1 x w tygodniu rodzeństwo – 2 osoby

30 zł
za osobę

200 zł
za osobę

1 x w tygodniu rodzeństwo – 3 osoby

27 zł
za osobę

178 zł
za osobę

 10. Płatności należy realizować w następujących terminach:

  • opłata miesięczna – do 10 dnia każdego miesiąca
  • opłata sezonowa (październik – maj) – do 10 października.

11. Płatność należy realizować:

a) w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.00
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 do 20.00; sobota w godz. 10.30 do 17.30;

b) poleceniem przelewu na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię uczestnika sekcji/zajęć
  • nazwa sekcji/ zajęć (Zumba Skawina)
  • okres za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

12. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu.

13. Uczestnicy zajęć, będący pod opieką instruktora, nie mogą opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia. W przypadku samowolnego wyjścia z zajęć, instruktor nie bierze odpowiedzialności za daną osobę.

14. Instruktor ma prawo wykluczyć osoby z zajęć w przypadku sprawiania trudności wychowawczych, permanentnego braku reakcji na upomnienia i ciągłym utrudnianiu pracy grupy.

15. Ze względu  na charakter zajęć obowiązuje wygodny strój i obuwie zamienne.

16. Podczas zajęć na sali mogą przebywać jedynie uczestnicy pod opieką instruktora, wyklucza się obecność osób trzecich.
Rodzic/opiekun lub uczestnik zajęć winien zgłosić dłuższą nieobecność do Działu Realizacji Projektów Kultury telefonicznie pod nr 12 276 34 64 lub mailowo na adres sokol@ckis.pl . Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

17. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl .

18. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.      

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.