Oferta

Wynajem obiektów Wynajem sprzętu Imprezy firmowe, konferencje, szkolenia Oferta poligraficzna Przetargi Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.02.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.02.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.02.2017 Wybór najkorzystniejszej oferty – ZP.01.2017 Informacja z otwarcia ofert – ZP.01.2017 Przetarg nieograniczony – ZP.01.2017 Ogłoszenie o sprzedaży używanego zestawu sprzętu kinowo-projekcyjnego Wybór najkorzystniejszej oferty – przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej” – ZP nr 1/2016 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego nr ZP1/2016 dot. dostawa energii elektrycznej Zmiany w przetargu nieograniczonym nr ZP1/2016 dot. dostawy energii elektrycznej Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego"- ZP 4/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 4/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. "Ochrona Mienia CKiS w Skawinie" Przetarg nieograniczony „Zmiany w postępowaniu pn. Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 3/2015” Przetarg nieograniczony na ochronę mienia CKiS w Skawinie - ZP - 3/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 – wybór oferty Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 2/2015 Najem pomieszczeń w Dworze Dzieduszyckich ZP 1/2015 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego - ZP 1/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego”- ZP 1/2013 OGŁOSZENIE o przetargu na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w budynku hali widowiskowo-sportowej w Skawinie”- ZP 3/2013 Przetarg na najem terenu pod „ogródek kawiarniany” na Rynku Skawińskim - unieważnienie Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących w administracji Centrum Kultury i Sportu w Skawinie”- ZP 5/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Dostawa energii elektrycznej”- ZP 5/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - wentylacja, podłoga” - ZP 6/2013 Przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – wentylacja, podłoga ”- ZP 6/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013. Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont w hali widowiskowo-sportowej w Skawinie – etap II ”- ZP 7/2013 Ochrona mienia CKiS w Skawinie” - ZP 9/2013 Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie - ZP 10/2013 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Aranżacja trybun w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie”- ZP 10/2013 Sprzedaż używanych siedzisk sportowych typu SO-05 Przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie” - ZP 1/2014 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania – ZP1/2015 Wybór najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony pn. „Remont małej sali wraz z szatniami w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie””- ZP 1/2014 Obozy sportowe

Kontakt

Centrum Kultury

i Sportu w Skawinie

ul. Żwirki i Wigury 11

32-050 Skawina
tel: 12 276-24-12

tel/fax: 12 276-26-01
e-mail: centrumks@ckis.pl
 

więcej »

 Oferta  »  Przetargi  »  Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie – etap II” - ZP 7/2013.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM

Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ogłasza:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr ogłoszenia 281632 - 2013
na „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - etap II”

 

 •        Zamawiający – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
 •        Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pokryć dachowych oraz roboty malarskie
 •        Miejsce realizacji zamówienia: Hala Widowiskowo-Sportowa w Skawinie, ul. Konstytucji 3-go
         Maja 4
 •        Termin realizacji zamówienia: 20 dni od daty podpisania umowy.
 •        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 •        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 1. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  a)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa             nakładają obowiązek ich posiadania;

b)                 posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)                  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

d)                 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

e)                  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień             publicznych.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie kryterium             spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, oraz w oparciu o przepisy ustawy     Prawo zamówień publicznych i treść SIWZ.
 • Dokumenty i oświadczenia jakie należy przedstawić w ofercie:
 1. Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu:

a)                  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 3 do Specyfikacji);

b)                 wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według załącznika nr 7 do Specyfikacji);

c)                  dokumenty potwierdzającego, że roboty o których mowa w pkt. b) zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 1. B.               Dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)                  aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, zamiast odpisu z rejestru o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 4 do niniejszej Specyfikacji;

b)                  aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c)                  aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. C.                Dokument wykazujący brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)                  oświadczenie o braku przynależności do grypy kapitałowej lub lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (według załącznika nr 5 do niniejszej Specyfikacji).

3.         Pozostałe dokumenty

a)        formularz ofertowy (według załącznika nr 2 do Specyfikacji);

b)            kosztorys ofertowy zawierający szczegółową kalkulację ceny oraz szczegółowy wykaz materiałów, sporządzony na podstawie informacji przedstawionych w Specyfikacji;

c)             pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kserokopia) dla osoby/osób podpisujących ofertę – upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli i do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo winno jednoznacznie wskazywać osobę pełnomocnika poprzez wskazanie jego podstawowych danych identyfikacyjnych;

d)            pełnomocnictwo dla pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy w szczególności spółek cywilnych i konsorcjów);

•          Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

-           cena całości zamówienia brutto - 80 %

-           okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane prace, zabudowane materiały i zamontowane   urządzenia - 20 %

 • Termin składania ofert upływa 01-08-2013 roku o godz. 11.00.
  • Ofertę należy złożyć w sekretariacie CKiS w Skawinie (I piętro) w budynku krytej pływalni „Camena”, ul. Żwirki i Wigury 11 lub przesłać na adres: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (z dopiskiem „Oferta: Przetarg nieograniczony nr 7/2013 na „Remont w hali widowiskowo sportowej w Skawinie - etap II”. Nie otwierać przed dniem 01.08.2013 r. godziną 11.30).
  • Termin otwarcia ofert: 01-08-2013 roku o godz. 11.30.
  • Miejsce otwarcia ofert: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
  • Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
  • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
  • Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

 

 

 

Dyrektor

Janusz Bysina

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.