Kultura  »  Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie  »  Zajęcia plastyczne

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla dzieci od 6 lat i młodzieży 

Instruktor:

Karolina Domańska (Winek)

Miejsce zajęć:

Dwór Dzieduszyckich (parter)
32-050 Radziszów, ul. Szkolna 4

Harmonogram zajęć:

zajecia odbywają się :

  •  GR.I - wtorek 17:00-18:30
  •  GR. II - piątek 17:00-18:30

 

Płatności:

42zł za miesiąc (90 min. 1 x w tygodniu)

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży są doskonałą formą aktywności plastycznej. Uczestnikiem sekcji może zostać każdy, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek trzymał już w reku pędzel i ołówek. To doskonała okazja aby rozpocząć swoją przygodę ze sztuką.

Zajęcia prowadzone są od podstaw i dostosowane do poziomu umiejętności uczestników. W trakcie zajęć, dzieci zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, jak: rysunek, malarstwo, podstawy grafiki, kompozycja przestrzenna, jak również mają okazję poznać różnorakie materiały plastyczne, w które zaopatrzona jest pracowania. Zajęcia plastyczne, w założeniu mają pomóc uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności, które pomogą im w określeniu własnej postawy twórczej, a także będą punktem wyjścia do sprecyzowania kierunku zainteresowań w dziedzinie sztuk plastycznych.

 

Zapisy przyjmowane są w Dziale Realizacji Projektów Kultury:

Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie / pon- pt  8:30-15:30 : tel. 12 256 31 18, e-mail: dwor@ckis.pl  

 

REGULAMIN ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W DWORZE DZIEDUSZYCKICH

NA ROK ARTYSTYCZNY 2018/2019 

 

1. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od 6 lat spełniające merytoryczne kryteria wynikające ze specyfiki sekcji. Ostateczna decyzja o przynależności dziecka do sekcji leży w gestii prowadzącego zajęcia instruktora.

2. Sezon artystyczny trwa od 1 października 2018 do 31 maja 2019 r.

3. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach CKiS jest uiszczenie opłaty członkowskiej. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej uczestnik sekcji zostanie zawieszony w prawach uczestników sekcji ( tj. nie może uczestniczyć w zajęciach sekcji) do chwili wyjaśnienia, a w przypadku jego braku skreślony z listy uczestników sekcji.

Uiszczenie opłaty członkowskiej jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu sekcji.

4. Podstawowa opłata członkowska za przynależność do sekcji plastycznej w sezonie artystycznym 2018/2019 wynosi  zł za miesiąc (zajęcia 1 x w tygodniu). Istnieje możliwość opłaty sezonowej oraz opłat zniżkowych określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

5. Zniżki:

a) Dla rodzeństw: w przypadku uczęszczania dwójki dzieci (rodzeństwo) do sekcji działających w CKiS w Skawinie opłata wynosi 75% składki podstawowej dla każdego dziecka. W przypadku trójki dzieci i więcej opłata wynosi 66,67% składki na każde dziecko*.

(* uczestnikom sekcji: gimnastyka korekcyjna, pływanie oraz rodzeństwu dzieci uczestniczących w zajęciach Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”,  Orkiestry Dętej „Sygnał” oraz innych zajęciach, które nie podlegają opłacie członkowskiej zniżka nie przysługuje)

b) W przypadku, gdy dziecko należy do trzech lub więcej sekcji CKiS, z wyłączeniem sekcji nieodpłatnych tj. Teatru „Maska”, Zespołu Kameralnego „Cantica”, Orkiestry Dętej „Sygnał” płatność za każdą sekcję wynosi 75% od stawki podstawowej obowiązującej na poszczególnych zajęciach

c) Podstawą naliczenia zniżek jest dostarczenie instruktorowi lub bezpośrednio do Działu Realizacji Projektów Kultury CKiS wypełnionej zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach, wraz z danymi dziecka (formularz dostępny u instruktora).

d) Na jednego uczestnika sekcji przypada wyłącznie jeden rodzaj zniżki.

e) W przypadku gdy z wyliczenia składki wychodzą kwoty „groszowe” wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

6. Absencja uczestnika nie ma wpływu na wysokość stałej opłaty za korzystanie z zajęć.

7. Opłata członkowska może zostać obniżona dla wszystkich uczestników sekcji w przypadku, gdy działalność sekcji zostaje zawieszona decyzją kierownika Działu Realizacji Projektów Kultury z powodu dłuższej nieobecności instruktora, z powodu przerwy świąteczno – noworocznej lub przerwy feryjnej lub w innych wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających organizację zajęć (np. awarie).

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, na pisemny wniosek zainteresowanego, CKiS może obniżyć wysokość składki z tytułu uczestnictwa w sekcji artystycznej, odstąpić od jej pobierania lub dokonać zwrotu w określonej wysokości w przypadku składki sezonowej, wyłącznie na podstawie decyzji Dyrektora CKiS.

9. Składka członkowska  nie podlega zwrotom w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach sekcji.

10. Poniższa tabela przedstawia dostępne warianty opłat członkowskich:

 

 

Opłata

Miesięczna

Opłata sezonowa
(październik – maj)

1 x w tygodniu

42 zł

280 zł

1x w tygodniu, Rodzeństwo – 2 osoby/
1 x w tygodniu, 1 osoba na 3 lub więcej sekcji CKiS**

32 zł
za osobę

210 zł
za osobę

1x w tygodniu, Rodzeństwo – 3 osoby

28 zł
za osobę

187 zł
za osobę

**Z wyłączeniem sekcji Teatr Maska, Zespołu Kameralnego Cantica, Orkiestry Dętej Sygnał, które nie wliczają się do liczby sekcji uprawniającej do zniżki.

11. Terminy płatności:

  • opłata miesięczna – z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.
  • opłata sezonowa (październik – czerwiec) – do dnia 20 października. Po tym terminie  wpłata w wysokości składki sezonowej zostanie rozliczona jako przedpłata  na kolejne miesiące począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął zajęcia. W przypadku płatności przelewem za datę uiszczenia opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto CKiS.

12. Formy płatności:

a)      gotówką w kasach Centrum Kultury i  Sportu w Skawinie (Basen „Camena”)

  • kasa główna (I piętro) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
  • kasa „Camena Kosmetyka i Masaże” (parter) – w poniedziałki w godz. 14.30 do 21.30, wtorki, piątki w godz. 8.30 – 20.30, środa, czwartek w godz. 11.30 – 21.30, sobota w godz. 8.30 do 13.30;

b)      przelewem na rachunek CKiS – BS 87860000020000000038380005;

na poleceniu przelewu (w tytule) konieczne jest podanie następujących danych:

  • nazwisko i imię dziecka/ uczestnika
  • nazwa zajęć
  • okres za jaki dokonywana jest płatność

c)  płatnością elektroniczną dostępną na stronie www.ckis.pl

13. Ze względu  na charakter zajęć obowiązuje wygodny strój i „bezpieczne” obuwie zamienne.

14. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń instruktora, w zakresie właściwego zachowania się w czasie zajęć oraz przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminu obiektu – Dwór Dzieduszyckich

15. Dla dobra integracji grupy i zaangażowania dzieci,  zajęcia odbywają się bez obecności rodziców w sali plastycznej. Przyjmuje się ewentualną obecność rodziców na sali podczas dwóch pierwszych zajęć, traktując ten czas jako okres aklimatyzacji dziecka w nowej grupie rówieśniczej.

16. Rodziców i opiekunów prosimy o terminowy odbiór dzieci po zakończeniu zajęć.

17. Rodzic/ opiekun winien powiadomić instruktora lub organizatora o dłuższej nieobecności na zajęciach mailowo pod adresem dwor@ckis.pl. Nieuzasadniona absencja (powyżej jednego miesiąca) jest jednoznaczna z rezygnacją z danej sekcji oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty za okres nieobecności, o której organizator nie został uprzedzony.

18. W szczególnych sytuacjach niezależnych od organizatora, CKiS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia uczestników. Jednocześnie CKiS zobowiązuje się, w miarę swoich możliwości, do powiadamiania o zmianach w harmonogramie za pośrednictwem strony internetowej www.ckis.pl.

19. W przypadku odwołania zajęć z powodu nieobecności instruktora lub nieprzewidzianych szczególnych sytuacji, CKiS zobowiązuje się do uzupełnienia zajęć w terminie późniejszym.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

 

 

 

Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.