Deklaracja Dostępności

I. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNA

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019  r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckis.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-05
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z  ustawą o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z  powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1.1.1 – Treść nietekstowa graficznych odnośników
1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
1.2.4 – Transmisje audiowizualne
2.1.1 – Nawigacja klawiaturowa
2.1.2 – Fokus nawigacji
3.1.1 – Język strony
4.1.1 – Parsowanie
4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Wyłączenia
 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne, gdyż opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Zdjęcia i grafiki są opisane tekstem alternatywnym.

Inne informacje i oświadczenia

Strona została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. CKiS w Skawinie planuje jej przebudowę w miarę możliwości finansowych, aby spełniała wszystkie wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności – Joanna Kurpiel
 • E-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl
 • Telefon/SMS/MMS: +48 784 031 281

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Wnioskodawcy zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

 II. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest użytkownikiem 7 obiektów, będących własnością Gminy Skawina, które nie są w pełni przystosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami. Mając świadomość ograniczeń architektonicznych, CKiS w Skawinie stopniowo zleca wykonanie audytu architektonicznego kolejnych obiektów, na potrzeby realizacji których również aplikuje o środki zewnętrzne z programów ministerialnych. Działania dostosowujące przestrzeń w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami są planowane i stopniowo wdrażane na podstawie wyników audytu, w miarę możliwości finansowych instytucji oraz specyfiki obiektów.

 1. Basen Camena, ul. Żwirki i Wigury 11
 • Przy obiekcie parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie Basenu i boiska Orlik, 5 miejsc na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie).
 • Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest ogólnodostępne w godzinach 6:30 – 22:15
 • 2 pary drzwi otwierane z uchwytu przez pociągnięcie. Brak progów i schodów na poziomie 0.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek posiada udogodnienia architektoniczne dla osób z ograniczeniami ruchu (winda wewnętrzna na poziom -1 i + 1, wymiary wewnętrzne 1 m x 1,4 m, udźwig maksymalnie 630 kg ).
 • Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.
 • W budynku korytarze, najwęższe o szerokości ok. 1,50 m.
 • Strefa pływania: szatnia i toaleta dla osób z ograniczeniami motorycznymi, drzwi z klamką (nacisk).
 • Toaleta dostępna wewnątrz budynku przystosowana dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach, drzwi z klamką (nacisk): na poziomie 0 obok kasy basenowej oraz -1 obok sali baletowej.
 • Sala baletowa i pomieszczenia biurowe dostępne dla osób na wózkach, brak progów w drzwiach, drzwi otwierane klamką przez pociągnięcie.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku jest jedna pętla indukcyjna – zainstalowana w kasie basenowej.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dowiedz się więcej o dostępności Basenu.

 1. Pałacyk „Sokół”, ul. Mickiewicza 7
 • Pałacyk mieści się w Parku Miejskim, w którym obowiązuje zakaz ruchu samochodowego. 
 • Brak parkingu przy obiekcie, najbliższy parking ogólnodostępny przy Parku Miejskim (wjazd od ul. Żwirki i Wigury).
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne: schody o szerokości 3,5 m (10 stopni).
 • Podjazd dla wózków alejką dookoła obiektu, a następnie wzdłuż ściany budynku (ok. 50 m).
 • Drzwi główne starego typu, drewniane, ciężki, otwierane z klamki przez nacisk, próg.
 • Szerokość drzwi niedostosowana dla osób na wózkach (konieczność otwarcia drugiego skrzydła drzwiowego).
 • Wnętrze niedostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Sala teatralna: brak progu w drzwiach, szerokość drzwi niedostosowana dla osób na wózkach (konieczność otwarcia drugiego skrzydła drzwiowego), jeden poziom sali w stosunku do sceny.
 • Wejście na scenę (przez salę i od zaplecza – garderoby) po schodach, brak najazdu.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Korytarze o szerokości 1,20 m.
 • Toaleta wewnątrz budynku przystosowana dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach (drzwi z klamką), usytuowana na końcu głównego korytarza.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Konstytucji 3 Maja 4
 • Przy Hali parking samochodowy bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt spełnia funkcje sportowe i biurowe, dlatego prowadzi doń kilka wejść.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • 4 wejścia do sali widowiskowej od strony Basenu Camena i ul. Konstytucji 3 Maja spełniają standardy wyjść ewakuacyjnych, są dostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchu i na wózkach, otwierane za pomocą nacisku ciała, wyłącznie od wewnątrz, brak progów. Wejścia czynne wyłącznie podczas imprez organizowanych w obiekcie.
 • Wejście boczne do Hali Widowiskowo-Sportowej przy sali Olimpijce: przeszklone drzwi z uchwytem, z obniżonym progiem (ok. 2 cm), szerokość dostosowana dla potrzeb osób na wózkach. Wewnątrz korytarz o szerokości 1,20 m. Szeroka przestrzeń manewrowa. 
 • Do sali Olimpijki oraz do małej sali gimnastycznej – drzwi tego samego typu, brak progów w drzwiach.
 • W tej części obiektu brak dostępnej toalety dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Toaleta dostosowana dla osób z ograniczeniami motorycznymi znajduje się na zapleczu Hali Sportowej, dostępna podczas wydarzeń organizowanych w obiekcie.
 • Szatnie niedostosowane do osób na wózkach (drzwi 90 cm, progi w drzwiach, brak dostosowanych toalet).
 • Widownia na dużej sali niedostosowana dla osób na wózkach: schody bez podjazdów, brak miejsc wydzielonych dla wózków.
 • Wejście do biura Działu Sportu i Rekreacji: przez Halę (przeszklone drzwi z uchwytem, bez progu) oraz od strony poczty (3 schody, poręcze z dwóch stron, podjazd dla wózków – poręcze z 2 stron, drzwi z klamką, brak progu), przestrzeń manewrowa, po lewej do samego biura prowadzi wąski korytarzyk (ok. 1 m).
 • Wejście do biura Działu Marketingu i PR od ulicy Konstytucji 3 Maja 4: 3 schody bez podjazdu, podwójne drzwi szerokości ok. 90 cm, z klamką (nacisk), brak progów wewnątrz pomieszczeń. Brak przestrzeni manewrowej przy wejściu. Wąski „wiatrołap” między podwójnymi drzwiami. Wejście do biura dla osób na wózku możliwe przez małą salę gimnastyczną: drzwi 90 cm, mała przestrzeń manewrowa, drugie drzwi p.poż. 90 cm.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Ośrodek Kulturalno-Rekreacyjny „Gubałówka”, ul. Spacerowa 4
 • Przy obiekcie parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne: schody o szerokości 3 m, drzwi o szerokości 1,20 m otwierane z uchwytu przez pociągnięcie, brak progów wewnętrznych.
 • Podjazd dla wózków wzdłuż ściany obiektu ok. 25 m, przez stopień o wysokości ok. 5 cm.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wewnątrz brak korytarzy na poziomie 0: wejście z lobby do sali głównej przez oszklone drzwi dwuskrzydłowe, szer. ok. 1,30 m otwierane wahadłowo z klamki przez pociągnięcie/pchnięcie.
 • Brak toalety dostosowanej dla osób na wózkach.
 • Na I piętrze znajduje się sala do zajęć wokalnych. Prowadzi do niej wąska klatka schodowa, brak dostępności dla osób na wózkach.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Dwór Ludwikowskich, ul. Mickiewicza 26
 • Wjazd przez bramę szerokości 480 cm, furtka w bramie – szer. 110 cm.
 • Przy obiekcie mały parking, 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • 1 wejście do budynku, schody (6 stopni), poręcz po lewej stronie, zewnętrzna winda (wymiary wewnętrzne 0,9 m x 1,4 m; udźwig maksymalnie 300 kg), drzwi szerokości 1 m, otwierane z klamki.
 • Wejście prowadzi do przedsionka o wymiarach 1,60 m x 1,80 m, oddzielonego podwójnymi wahadłowymi drzwiami o szerokości 1,50 m (klamka pchnij/ciągnij) od właściwej przestrzeni użytkowej.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wewnątrz winda dostosowana dla osób na wózkach (wymiary wewnętrzne 1,1 m x 1,4 m; udźwig maksymalnie 300 kg), prowadząca na poziom +1 (Muzeum Regionalne) oraz –1 (piwnice, magazyny).
 • Dostępna toaleta dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach, próg w drzwiach (ok. 3 cm), usytuowana w głównym korytarzu po lewej stronie, naprzeciwko czytelni Biblioteki Pedagogicznej.
 • Korytarz wewnętrzny szerokości 1,5 m.
 • Schody wewnętrzne prowadzące na piętro do Muzeum Regionalnego.
 • Sale zajęć dostępne dla osób na wózkach, brak progów.
 • Wejście do sali muzycznej: korytarz szerokości 120 cm, drzwi szerokości 90 cm, otwierane z klamki przez nacisk.
 • Wejście do pracowni plastycznej: w głównym korytarzu, przeszklone drzwi przesuwne szer. 110 cm do małej sali, z niej przejście do dużej sali – drzwi przeszklone szer. 90 cm, otwierane z klamki przez pociągnięcie.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Stadion Miejski, ul. Mickiewicza 52
 • Przy obiekcie parking samochodowy, bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek niedostosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami.
 • Wejście do budynku: schody (2 stopnie), drzwi o szerokości 0,8 m z klamką, wewnątrz stroma klatka schodowa.
 • Brak podjazdów i windy.
 • Szatnie i natryski niedostosowane dla osób na wózkach i z ograniczeniami motorycznymi.
 • Brak dostępnej toalety przystosowanej dla osób na wózkach.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku oraz na trybuny można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 1. Orlik, boisko wielofunkcyjne, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Obiekt sportowy dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach.
 • Obiekt usytuowany w sąsiedztwie basenu i parkingu z dostępnymi miejscami dla osób niepełnosprawnych (3 miejsca).
 • Wejście na obiekt przez bramę szerokości 2 m oraz furtkę o szerokości 1 metra.
 • Podjazd dla wózków o długości 7 metrów.
 • Toaleta dostępna dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach, na przeciwko szatni.
 • Drzwi do szatni otwierane z klamki przez nacisk, próg wysokości ok. 2 cm.
 • Brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku oraz na płytę boiska można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Koordynator ds. Dostępności w Centrum Kultury i Sportu w  Skawinie:

Joanna Kurpiel

E-mail: joanna.kurpiel@ckis.pl

Messenger: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

TEL./SMS/MMS: +48 784 031 281

TEL.: 12 276 34 64