RODO

Klauzula Informacyjna Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych realizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Centrum Kultury i Sportu w Skawinie informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, z siedzibą w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jest Pan Artur Flasz, e-mail: iodo@ckis.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  ul. Żwirki i Wigury 11,  32-050 Skawina.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
 1. wykonania zadań Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych, (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych
  i obowiązków prawnych, w tym umownych;
 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
 1. przez czas wykonania zadań Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
 3. przez czas, w którym Centrum Kultury i Sportu w Skawinie może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
 2. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
 1. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 2. prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. prawo przenoszenia danych,
 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych w tym umownych.
© 2020 Serwis jest własnością Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.