RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM KULTURY I SPORTU W SKAWINIE

I. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina.

tel. 12 276 24 12,

e-mail:  centrumks@ckis.pl

II. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Katarzynę Czaudernę, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej iodo@ckis.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań określonych przepisami prawa oraz celów statutowych Administratora polegających na prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz turystycznej, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwały Nr XIII/154/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/344/13 z dnia 27 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/331/16 z dnia 26 października 2016 r.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
 3. Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 5. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Kategorie odnośnych danych osobowych.

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny od realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy.

V. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie, w szczególności nasi partnerzy, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań, podmioty  świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze i konsultacyjne.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VIII. Prawo do wycofania zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy lub być dobrowolne. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, a:

 1. będzie istniał obowiązek ustawowy – nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub będzie stanowić wymóg umowny – nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy lub zrealizować jej postanowień.
 3. podanie danych będzie dobrowolne – nie będziemy mogli podjąć określonych działań.

XI. Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane bezpośrednio lub pozyskiwane w sposób inny, w szczególności na podstawie przepisów prawa od podmiotów uprawnionych.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZW. Z PROWADZONYM MONITORINGIEM

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iodo@ckis.pl lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników obiektów oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowanych przez Administratora oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania. Jednakże w sytuacji, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, powyższy okres ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub wydania zabezpieczonego nagrania uprawnionym organom.
 7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.