Oferty pracy

Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Działu Basenu „Camena”
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) kierowanie prężnie działającym obiektem o rozpoznawalnej marce, oferującym szeroką ofertę rekreacyjno-sportową, w tym wsparcie w organizacji imprez i wydarzeń;
3) możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
4) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
5) możliwość przystąpienia do PPK;
6) Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) Stanowisko: Kierownik Działu Basen „Camena”
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4) Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3230 zł – 4500 zł brutto + dodatek funkcyjny i dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie w zakresie nauk inżynieryjnych lub technicznych;
3) doświadczenie w zarządzaniu obiektami, preferowane w zakresie obiektów użyteczności publicznej, szczególnie basenów bądź innych rekreacyjno-sportowych;
4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
5) znajomość zagadnień z obszaru zarządzania, funkcjonowania pływalni od strony doświadczeń klientów oraz techniczno-technologicznej;
6) sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office i narzędziami online do pracy zdalnej;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
3) zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu oraz pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
4) dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
5) umiejętność pracy zespołowej oraz koordynowania podległych zespołów, w tym bezpośredniej współpracy z koordynatorami poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
6) sprawność w przygotowaniu dokumentacji – pism, regulaminów oraz rozumienie roli dokumentacji w budowaniu sprawnych procesów wewnątrz Instytucji;
7) rozumienie roli danych i statystyk w zarządzaniu obiektem i procesami;
8) gotowość do usprawniania i kreowania nowych metod pracy i funkcjonowania Działu Basen „Camena”.

Dodatkowe kwalifikacje:

1) kursy, szkolenia, uprawnienia potwierdzające kwalifikacje techniczne;
2) kursy i kwalifikacje potwierdzające szerokie doświadczenie w pracy w obiektach basenowych – w tym instruktorskie, działacza sportowego;
3) kursy i kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
4) prawo jazdy kat. B.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze, w podstawowym systemie pracy, polegająca na kierowaniu jedną z komórek organizacyjnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – Działem Basenu „Camena”, zorganizowanym według struktury organizacyjnej dostępnej na stronie Instytucji w Biuletynie Informacji Publicznej. W strukturę Działu obejmującą między innymi organizatorów sportu na basenie, zespół utrzymania czystości, konserwatorów-automatyków, ratowników, wlicza się około 30 osób. Prowadzenie nadzoru nad pracą podległych zespołów, w tym poprzez współpracę z koordynatorami, dbanie o prawidłowy przebieg procesów w obrębie podległego Działu, także w zakresie zarządzania zespołem. Organizowanie działań zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie Basenu „Camena”. Planowanie i nadzór nad realizacją prac remontowo-konserwacyjnych budynku oraz w zakresie podnoszenia standardu obiektu, w tym w zakresie funkcjonujących rozwiązań technologicznych, osprzętu i wyposażenia. Planowanie i realizacja niezbędnych zakupów i modernizacji.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) List motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 1.10.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 1.10.2021 r. – 25.10.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 1.10.2021 r. – 27.10.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 1.10.2021 r. – 5.11.2021 r. – test kompetencyjny i/lub rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 5.11.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[Aktualizacja | 4.10.2021 r.] Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji należy przesłać do 31 października 2021 r.

Opis:

Niezależnie czy posiadasz już doświadczenie i kwalifikacje czy dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z pracą trenerską, zachęcamy do przesłania do nas swojego sportowego CV. Miło będzie nam zapoznać się także z Twoim listem motywacyjnym. Istotne będą dla nas między innymi Twoje predyspozycje osobowościowe, kompetencję miękkie, zdolności organizacyjne oraz wiedza i znajomość siatkówki – może masz doświadczenie zawodnicze trenując od najmłodszych lat? Prowadzimy zajęcia z grupami dzieci i młodzieży w Hali Widowiskowo-Sportowej CKiS, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.

Oferujemy:

– pracę w ramach umowy zlecenie,

– współpracę z doświadczonym zespołem organizatorów sportu,

– współtworzenie rozwijanej sekcji siatkarskiej i wspieranie rozwoju w pracy trenerskiej.

Wymagania:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

– nieposzlakowana opinia.

Warunki formalne zgłoszenia:

– CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,

– list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów:

1 października 2021 r., e-mail: rekrutacja@ckis.pl

Więcej informacji: tel.: 12 276 40 56, 784 031 280

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Specjalisty ds. marketingu i PR w Dziale Marketingu i PR
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) współpracę z doświadczonym zespołem przy dużych projektach i wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
3) możliwość podnoszenia kwalifikacji także poprzez udział w szkoleniach;
4) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
5) możliwość przystąpienia do PPK;
6) Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) Stanowisko: Specjalista ds. marketingu i PR w Dziale Marketingu i PR
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4) Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3890 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunkowe powiązane z marketingiem, dziennikarstwem;
3) doświadczenie w działalności w obszarze marketingu;
4) znajomość obsługi mediów społecznościowych, cms’ów w stronach www., lekkie pióro, podstawy grafiki (np. Canva);
5) sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) samodzielność w działaniach, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
3) zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
4) dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
5) umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowe kwalifikacje:

1) prawo jazdy kat. B.;
2) umiejętność montażu materiałów video.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze i w terenie podczas organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz akcji promocyjnych, rozmów z partnerami CKiS, a także bieżącym prowadzeniu biura, jak również prowadzeniu kanałów w social mediach (Facebook, Instagram, Linked IN, You Tube), prowadzeniu strony internetowej, wykonywaniu zdjęć. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy okazji organizowanych imprez i wydarzeń CKiS.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 2.08.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 2.08.2021 r. – 27.08.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 2.08.2021 r. – 31.08.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 2.08.2021 r. – 10.09.2021 r. – test kompetencyjny i rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 14.09.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
 2. współpracę z doświadczonym zespołem przy dużych projektach i wydarzeniach sportowych;
 3. możliwość podnoszenia kwalifikacji także poprzez udział w szkoleniach;
 4. szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
 5. możliwość przystąpienia do PPK;
 6. Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Stanowisko: Organizator sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji;
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
 4. Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3890 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie powiązane ze sportem;
 3. doświadczenie w działalności w obszarze sportu;
 4. znajomość zagadnień z obszaru sportu, rekreacji i turystyki górskiej;
 5. sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. samodzielność w działaniach, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 3. zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
 4. dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
 5. umiejętność pracy zespołowej;
 6. sprawność w przygotowywaniu dokumentacji – pism, regulaminów;
 7. posługiwanie się programami i aplikacjami do tworzenia grafiki komputerowej;
 8. znajomość oraz rozumienie roli marketingu i promocji w popularyzacji i organizacji sportu, w tym obsługa mediów społecznościowych w podstawowym zakresie;
 9. gotowość do wypracowywania nowych metod pracy w obszarze działalności Działu Sportu i Rekreacji CKiS.

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. kursy i kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji opiekuna wypoczynku bądź kierownika wypoczynku;
 2. kursy i kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych i stanowienie opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 3. prawo jazdy kat. B;

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze, hali sportowej i w terenie, przy koordynowaniu działalności sekcji i zajęć sportowych, organizacji imprez i wydarzeń sportowych, a także bieżącym prowadzeniu biura. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy okazji organizowanych imprez i wydarzeń CKiS.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1. CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

2. list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 14.06.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 14.06.2021 r. – 5.07.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 14.06.2021 r. – 7.07.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 14.06.2021 r. – 12.07.2021 r. – test kompetencyjny lub rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 14.07.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nabór na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie został zakończony.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
 3. szereg dodatkowych przysługujących benefitów: dofinansowany pakiet medyczny, możliwość korzystania z basenu za symboliczną złotówkę, świadczenia z ZFŚS, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie, PPK oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
 4. polityka firmy przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Stanowisko: kasjer w dziale Finansowo-Księgowym;
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
 4. Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3350 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. wymagane minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 4. sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office;
 5. sprawne posługiwanie się sprzętem biurowym, w tym w obrębie stanowiska: kasą fiskalną, drukarką fiskalną, terminalami płatniczymi i programem kasowym;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. komunikatywność;
 3. rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
 4. zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy oraz na rzecz dobrego imienia pracodawcy;

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca kasjera docelowo w obiekcie basenu, a okazjonalnie także w terenie, praca zmianowa obejmująca weekendy, polegająca na bieżącej obsłudze klientów CKiS i prowadzeniu kasy biletowej basenu. Rozliczanie klientów na podstawie obowiązujących taryf, promocji i oferty. Obsługa kasy, drukarki fiskalnej, terminali płatniczych i programu kasowego. Sprzedaż, informowanie i wsparcie klientów CKiS w zakresie szerokiej oferty Instytucji. Działanie ukierunkowane na szerzenie dobrego imienia CKiS, w tym kulturalna i życzliwa obsługa, w tym także polegająca na stanowieniu dla klienta punktu informacyjnego.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

 1. CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
 • 2.06.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
 • 2.06.2021 r. – 16.06.2021 r. – składanie aplikacji,
 • 2.06.2021 r. – 18.06.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
 • 2.06.2021 r. – 21.06.2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • do 23.06.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
 1. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności jako płatnika danin publicznych. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, tj. świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcą usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podmiotom świadczącym usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji jej postanowień. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.