Oferty pracy

Oferty pracy

Opis:

Niezależnie czy posiadasz już doświadczenie i kwalifikacje czy dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z pracą trenerską, zachęcamy do przesłania do nas swojego sportowego CV. Miło będzie nam zapoznać się także z Twoim listem motywacyjnym. Istotne będą dla nas między innymi Twoje predyspozycje osobowościowe, kompetencję miękkie, zdolności organizacyjne oraz wiedza i znajomość siatkówki – może masz doświadczenie zawodnicze trenując od najmłodszych lat? Prowadzimy zajęcia z grupami dzieci i młodzieży w Hali Widowiskowo-Sportowej CKiS, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.

Oferujemy:

– pracę w ramach umowy zlecenie,

– współpracę z doświadczonym zespołem organizatorów sportu,

– współtworzenie rozwijanej sekcji siatkarskiej i wspieranie rozwoju w pracy trenerskiej.

Wymagania:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

– nieposzlakowana opinia.

Warunki formalne zgłoszenia:

– CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,

– list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów:

30 kwietnia 2024 r., e-mail: rekrutacja@ckis.pl

Więcej informacji: tel.: 12 276 40 56, 784 031 280

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na stanowisko
instruktora gry na gitarze w Dziale Realizacji Projektów Kultury
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

 

Opis:

Poszukujemy instruktora gry na gitarze, który pozwoli rozwijać muzyczną pasję dzieci i młodzieży w ramach zajęć Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Od instruktora oczekujemy prowadzenia zajęć nauki gry na gitarze klasycznej i elektrycznej z dziećmi/ młodzieżą począwszy od 10 roku życia (w grupach trzyosobowych), w ramach których prowadzona będzie nauka gry obejmująca naukę z nut i akordów gitarowych, ćwiczenia grania melodii z pamięci, naukę rytmów (uderzeń) i naukę gry popularnych piosenek oraz innych utworów. Szczególnie ważna jest dla nas umiejętność kreowania pozytywnej atmosfery i podtrzymywania chęci i zapału dzieci do rozwijania i kształcenia ich umiejętności muzycznych. Oprócz nauki w ramach cotygodniowych zajęć, mile widziana będzie otwartość do przygotowania uczestników do występów scenicznych w ramach wydarzeń CKiS.

Oferujemy:

– pracę w ramach umowy zlecenie do czerwca 2024 lub w ramach umowy b2b, w wymiarze do 4 dni w tygodniu (proponowany przedział godzinowy w zakresie od 18 do 21,5 godzin tygodniowo) z możliwością kontynuacji współpracy w nowym sezonie,

– współpracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem organizującym ofertę CKiS,

– możliwość korzystania z Basenu Camena wg. preferencyjnych cen.

Wymagania:

– ukończone 18 lat,

– kwalifikacje i kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze,

– doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

– nieposzlakowana opinia,

– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Warunki formalne zgłoszenia:

– CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,

– list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów: 

nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 5 marca 2024 r.

Oferty proszę przesyłać mailowo na adres: sokol@ckis.pl

Więcej informacji: tel. 12 276 34 64

Informacja o wyniku naboru dostępna jest

TUTAJ

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalisty ds. kadr i płac w Zespole ds. kadr i płac
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina

 

Oferujemy:
1) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
2) współpracę z doświadczonym zespołem przy tworzeniu dużych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych;
3) możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
4) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia i wydarzenia organizowane przez CKiS;
5) możliwość wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej;
6) Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:
1) Stanowisko: specjalista ds. kadr i płac;
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4) Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 4300 zł – 5900 zł brutto + dodatek stażowy;
5) W zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji dopuszcza się możliwość zatrudnienia na stanowisku Starszego/Głównego Specjalisty ds. kadr i płac z przysługującym zakresem wynagrodzenia: 4300 zł – 7000 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie związane ze stanowiskiem (zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonomia lub pokrewne);
3) minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w obszarze kadr i płac;
4) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, warunków zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych i powiązanych niezbędnych na stanowisku;
5) znajomość programów Comarch ERP Optima, Płatnik, PUE ZUS;
6) sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista;
2) samodzielność w działaniach,
3) dobre umiejętności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
4) zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
5) sprawność i staranność w przygotowywaniu i prowadzeniu dokumentacji;
6) znajomość zagadnień w zakresie komunikacji wewnętrznej
7) znajomość podstawowych zagadnień z zakresu oferty kulturalnej
i sportowej;
8) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w sektorze publicznym;
9) terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowe kwalifikacje:
1) ukończone szkolenia i uprawnienia w zakresie np. obsługi programów powiązanych ze stanowiskiem, obiegu i archiwizacji dokumentów, BHP;
2) ukończone szkolenia w obszarze prowadzenia działań z zakresu tzw. miękkiego HR.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:
Praca w biurze, w dwuosobowym zespole, polegająca na prowadzeniu działań właściwych dla zespołu kadr i płac tj. prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę oraz umów zleceń, dokumentów towarzyszących, zmian do umów, wystawianie świadectw pracy i zaświadczeń, archiwizowanie dokumentów. Wprowadzanie danych do programu Comarch ERP Optima oraz współpraca przy naliczaniu wynagrodzeń. Rozliczanie różnych rodzajów czasu pracy i monitorowanie absencji. Współpraca z instytucjami związanymi z zajmowanym stanowiskiem (ZUS, US, inspektor BHP, obsługa prawna, IODO), sporządzanie deklaracji rocznych PIT oraz sprawozdań do GUS. Wsparcie Kierownictwa i Dyrektora w nadzorze nad dyscypliną pracy i podejmowaniem decyzji w zakresie polityki kadrowej.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
“Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) list motywacyjny.

Inne informacje:
1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 10.11.2023 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 10.11.2023 r. – 4.12.2023 r. – składanie aplikacji,
3) 10.11.2023 r. – 6.12.2023 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 10.11.2023 r. – 9.12.2023 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i/lub test kompetencyjny,
5) do 11.12.2023 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności jako płatnika danin publicznych. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, tj. świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcą usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podmiotom świadczącym usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji jej postanowień. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Zespole ds. kadr i płac dostępne -> TUTAJ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na stanowisko
trenera wokalnego w Dziale Realizacji Projektów Kultury
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Poszukujemy trenera wokalnego, który pozwoli rozwijać muzyczną pasję dzieci i młodzieży podczas lekcji indywidualnych. W ramach naszych zajęć oczekujemy od instruktora pracy z dziećmi (począwszy od 6. roku życia) nad emisją głosu, dykcją, kształceniem słuchu, nabywaniem kompetencji świadomego oraz swobodnego operowania głosem, a także pracy z mikrofonem. Szczególnie ważna jest dla nas umiejętność kreowania pozytywnej atmosfery i podtrzymywania chęci i zapału dzieci do rozwijania i kształcenia ich umiejętności wokalnych. Oprócz nauki w ramach cotygodniowych zajęć, mile widziana będzie otwartość do przygotowania uczestników do występów scenicznych w ramach wydarzeń CKiS oraz kierowania na konkursy wokalne, które przynoszą dzieciom niezastąpione doświadczenia i emocje.

Oferujemy:

 • pracę w ramach umowy zlecenie w okresie od października 2023 do czerwca 2024, w wymiarze do 3 dni w tygodniu (proponowany przedział godzinowy w zakresie od 20 do 30 godzin lekcyjnych tygodniowo).,
 • współpracę z doświadczonym i zaangażowanym zespołem organizującym ofertę CKiS,
 • możliwość korzystania z Basenu Camena wg. preferencyjnych cen

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • kwalifikacje i kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć wokalnych,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Warunki formalne zgłoszenia:

 • CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
  „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,
 • list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów: 20 sierpnia 2023 r., e-mail: sokol@ckis.pl

Więcej informacji: tel.: 12 276 34 64

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór pracowników do OKR ,,Gubałówka’’
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:
1) umowę zlecenie w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:
1) stanowisko: kasjer, ratownik wodny, gospodarz obiektu;
2) forma zatrudnienia: umowa zlecenie;
4) zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowiskach: od 20 do 23 zł brutto/godz.

Wymagania podstawowe (formalne):
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wysoka kultura osobista;
6) dotyczy stanowiska ratownika: posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

Wymagania dodatkowe:
1) bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
2) kreatywność, zaangażowanie, otwartość;
3) rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
4) zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca na stanowisku kasjera polega na bieżącej obsłudze klientów i prowadzeniu kasy biletowej. Do obowiązków należy: rozliczanie klientów na podstawie obowiązujących taryf, promocji i oferty, obsługa drukarki fiskalnej, terminali płatniczych i programu kasowego. Praca na stanowisku ratownika wodnego wiąże się ściśle z czuwaniem nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenów. Praca w charakterze gospodarza obiektu wiąże się z odpowiedzialnością za należyte działanie obiektu, przygotowywanie basenów do eksploatacji i utrzymywania porządku na terenie obiektu.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy centrumks@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Inne informacje:
1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 17.05.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 17.05.2022 r. – 15.06.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 17.05.2022 r. – 16.06.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 16.06.2022 r. – 17.06.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 21.06.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
2. W terminie do 5 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Szczegóły dotyczące ofert dostępne po nr telefonu: + 48 608 289 899 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest

TUTAJ

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na stanowisko
Organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

 

Oferujemy:

1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 1 miesiąca, następnie umowa na czas zastępstwa);
2. współpracę z doświadczonym zespołem przy dużych projektach i wydarzeniach sportowych;
3. możliwość podnoszenia kwalifikacji także poprzez udział w szkoleniach;
4. szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
5. możliwość przystąpienia do PPK;
6. Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1. Stanowisko: Organizator sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji;
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa (około 1 rok);
3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4. Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3070 zł – 4600 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie powiązane ze sportem;
3. doświadczenie w działalności w obszarze sportu;
4. znajomość zagadnień z obszaru sportu, rekreacji i turystyki górskiej;
5. sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista;
2. samodzielność w działaniach, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
3. zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
4. dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
5. umiejętność pracy zespołowej;
6. sprawność w przygotowywaniu dokumentacji – pism, regulaminów;
7. posługiwanie się programami i aplikacjami do tworzenia grafiki komputerowej;
8. znajomość oraz rozumienie roli marketingu i promocji w popularyzacji i organizacji sportu, w tym obsługa mediów społecznościowych w podstawowym zakresie;
9. gotowość do wypracowywania nowych metod pracy w obszarze działalności Działu Sportu i Rekreacji CKiS.

Dodatkowe kwalifikacje:

1. kursy i kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji opiekuna wypoczynku bądź kierownika wypoczynku;
2. kursy i kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych i stanowienie opieki nad dziećmi i młodzieżą;
3. prawo jazdy kat. B.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze, hali sportowej i w terenie, przy koordynowaniu działalności sekcji i zajęć sportowych, organizacji imprez i wydarzeń sportowych, a także bieżącym prowadzeniu biura. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy okazji organizowanych imprez i wydarzeń CKiS.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1. CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2. list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 13.05.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 13.05.2022 r. – 5.06.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 13.05.2022 r. – 8.06.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 13.05.2022 r. – 13.06.2022 r. – test kompetencyjny lub rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 15.06.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Ratownika w Dziale Basenu Camena
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź inną oferowaną formę zatrudnienia (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
3) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość przystąpienia ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
4) możliwość przystąpienia do PPK;
5) polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) stanowisko: ratownik w dziale Basenu „Camena”;
2) forma zatrudnienia: umowa o pracę; umowa zlecenie, kontrakt współpraca biznesowa (B2B);
3) wymiar zatrudnienia: cały etat; część etatu (¾ lub ½); praca w systemie dwuzmianowym (I zmiana: 6:30 – 14:30; II zmiana: 14:30 – 22:30);
4) zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3100 – 4800 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym oraz spełnianie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2016r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, utrzymanie statusu Ratownika Wodnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 11 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 2016, poz. 656)., umożliwiających podjęcie zatrudnienia w roli ratownika wodnego;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podobnym stanowisku;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

1) bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
2) kreatywność, zaangażowanie, otwartość;
3) rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
4) zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca na stanowisku ratownika wodnego wiążąca się ściśle z czuwaniem nad bezpieczeństwem osób korzystających z hali basenowej. Praca w zgranym i doświadczonym zespole ratowniczym na Basenie „Camena” w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 27.04.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 27.04.2022 r. – 31.05.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 27.04.2022 r. – 3.06.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 27.04.2022 r. – 10.06.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 10.06.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Rekrutacja nie została rozstrzygnięta z uwagi na brak zgłoszeń kandydatur.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Ratownika w Dziale Basenu Camena
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź inną oferowaną formę zatrudnienia (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
3) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość przystąpienia ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
4) możliwość przystąpienia do PPK;
5) polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) stanowisko: ratownik w dziale Basenu „Camena”;
2) forma zatrudnienia: umowa o pracę; umowa zlecenie, kontrakt współpraca biznesowa (B2B);
3) wymiar zatrudnienia: cały etat; część etatu (¾ lub ½); praca w systemie dwuzmianowym (I zmiana: 6:30 – 14:30; II zmiana: 14:30 – 22:30);
4) zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3100 – 4800 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym oraz spełnianie wymagań określonych w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2016r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, utrzymanie statusu Ratownika Wodnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 11 sierpnia 2011r. (Dz. U. Nr 2016, poz. 656)., umożliwiających podjęcie zatrudnienia w roli ratownika wodnego;
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podobnym stanowisku;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

1) bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
2) kreatywność, zaangażowanie, otwartość;
3) rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
4) zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca na stanowisku ratownika wodnego wiąże się ściśle z czuwaniem nad bezpieczeństwem osób korzystających z hali basenowej. Praca w zgranym i doświadczonym zespole ratowniczym na Basenie „Camena” w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 8.04.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 8.04.2022 r. – 21.04.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 8.04.2022 r. – 26.04.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 8.04.2022 r. – 29.04.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 4.05.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Opis:

Niezależnie czy posiadasz już doświadczenie, czy dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z pracą instruktorską, zachęcamy do przesłania do nas swojego CV. Miło będzie nam zapoznać się także z Twoim listem motywacyjnym. Istotne będą dla nas między innymi Twoje predyspozycje osobowościowe, kompetencję miękkie, zdolności organizacyjne oraz wiedza i znajomość tematyki pływania – może masz doświadczenie zawodnicze trenując od najmłodszych lat? Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz z grupami dzieci i młodzieży na basenie Camena.

Oferujemy:

– pracę w ramach umowy zlecenie,

– współpracę z doświadczonym zespołem,

Wymagania:

– ukończone 18 lat,

– posiadanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć pływania (instruktor rekreacji o specjalizacji pływanie, instruktor sportu o specjalizacji pływanie)

– wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

– nieposzlakowana opinia.

Warunki formalne zgłoszenia:

– CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,

– list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów:

30  kwietnia 2022 r., e-mail: rekrutacja@ckis.pl

Więcej informacji: tel.: 12 256 95 60 w. 21, 882 782 932

Informacja o wyniku naboru dostępna jest  TUTAJ

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
młodszego księgowego/księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
3) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość przystąpienia ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
4) możliwość przystąpienia do PPK;
5) polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) stanowisko: młodszy księgowy/księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym;
2) forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) wymiar zatrudnienia: pełny etat; praca w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w godz.: 7:00 – 15:00;
4) zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3130 – 4800 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe;
3) wymagane minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
4) sprawne posługiwanie się komputerem i urządzeniami biurowymi oraz bardzo dobre posługiwanie się pakietem Office (Word, Excel);
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na podobnym stanowisku;
6) nieposzlakowana opinia;
7) wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

1) podstawowa znajomość zasad rachunkowości instytucji kultury;
2) podstawowa znajomość zasad podatkowych (VAT, Pit, Cit);
3) dobra znajomość programu Płatnik;
4) mile widziana znajomość programu Optima;
5) mile widziana znajomość zagadnień związanych z Rachunkowością Budżetową;
6) mile widziane ukończone kursy i szkolenia z zakresu finansów i ekonomii;
7) bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
8) kreatywność, zaangażowanie, otwartość;
9) ogólna wiedza z zakresu oferty i statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie;
10) rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
11) zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Młodszy księgowy/księgowy podlega Głównemu księgowemu i pełni funkcję pomocniczą wobec niego. Zajmuje się dekretowaniem, księgowaniem i kompletowaniem dowodów księgowych, np. faktur, dowodów zakupu, rachunków, analizowaniem kont rachunkowych pod kątem prawidłowości zapisów księgowych. Pomaga także przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych, organizuje, segreguje oraz archiwizuje dokumenty.
Kandydat musi posiadać umiejętności bardzo dobrej obsługi komputera oraz podstawy szybkiej nawigacji w bazach danych. Powinien umieć efektywnie zarządzać czasem. Musi to być osoba skrupulatna, poukładana i uważna. Gotowa do wykonywania odpowiedzialnych zadań pod presją czasu. Podstawą jest znajomość zagadnień z zakresu księgowości i podatków, zdolności analityczne, dobra organizacja pracy i zaangażowanie w powierzone zadania.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 22.02.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 22.02.2022 r. – 20.03.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 22.02.2022 r. – 23.03.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 22.02.2022 r. – 31.03.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 1.04.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
młodszego organizatora/organizatora kultury w Dziale Realizacji Projektów Kultury
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
3) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: dofinansowany pakiet medyczny, możliwość korzystania z basenu za symboliczną złotówkę, świadczenia z ZFŚS, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie, PPK oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
4) polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) stanowisko: młodszego organizatora/organizator kultury w Dziale Realizacji Projektów Kultury;
2) forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
4) zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3070 zł – 4600 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie;
3) wymagane minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
4) dyspozycyjność – praca w godzinach popołudniowych i weekendy;
5) kwalifikacje związane z organizacją wydarzeń w instytucji kultury;
6) wysoka kreatywność i sprawność dekoratorska;
7) zaświadczenie o niekaralności.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność prowadzenia imprez kulturalnych;
2) predyspozycje i kompetencje prowadzenia zajęć animacyjnych dla dzieci;
3) mile widziany ukończony kurs wychowawcy lub kierownika wycieczek;
4) umiejętność reprezentowania instytucji w kontaktach z interesariuszami;
5) umiejętność pozyskiwania funduszy na wydarzenia kulturalne;
6) bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
7) kreatywność, zaangażowanie, otwartość;
8) wysoki poziom kultury osobistej;
9) dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
10) ogólna wiedza z zakresu oferty i statutu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w zgranym zespole w Dziale Realizacji Projektów Kultury mającym swoją siedzibę w Pałacyku Sokół. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
Praca organizatora kultury polega na współorganizowaniu i realizacji działalności kulturalnej w tym oferty sekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oferty wypoczynku letniego i zimowego. Współpraca ze szkołami i instytucjami kulturalnymi oraz pozarządowymi. Współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych okolicznościowych oraz inicjowanie nowych wydarzeń, warsztatów i zajęć kulturalnych. Opracowanie oferty kulturalnej i kulturalno-edukacyjnej, w tym: nadzór nad naborem uczestników, koordynowanie działalności w sekcjach, współpraca z instruktorami i uczestnikami zajęć.
Współpraca w organizacji wystaw i wernisaży malarskich, plastycznych, fotograficznych i innych. Tworzenie dekoracji i scenografii okolicznościowych oraz dbanie o wystrój Pałacyku Sokół.
Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów i sprawozdań.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:
1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) list motywacyjny;
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 17.02.2022 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 17.02.2022 r. – 17.03.2022 r. – składanie aplikacji,
3) 17.03.2022 r. – 22.03.2022 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 23.03.2022 r. – 29.03.2022 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 4.04.2022 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Opis:

Niezależnie czy posiadasz już doświadczenie i kwalifikacje czy dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z pracą trenerską, zachęcamy do przesłania do nas swojego sportowego CV. Miło będzie nam zapoznać się także z Twoim listem motywacyjnym. Istotne będą dla nas między innymi Twoje predyspozycje osobowościowe, kompetencję miękkie, zdolności organizacyjne oraz wiedza i znajomość siatkówki – może masz doświadczenie zawodnicze trenując od najmłodszych lat? Prowadzimy zajęcia z grupami dzieci i młodzieży w Hali Widowiskowo-Sportowej CKiS, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu.

Oferujemy:

– pracę w ramach umowy zlecenie,

– współpracę z doświadczonym zespołem organizatorów sportu,

– współtworzenie rozwijanej sekcji siatkarskiej i wspieranie rozwoju w pracy trenerskiej.

Wymagania:

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,

– nieposzlakowana opinia.

Warunki formalne zgłoszenia:

– CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”,

– list motywacyjny (mile widziany).

Termin składnia dokumentów:

28 lutego 2022 r., e-mail: rekrutacja@ckis.pl

Więcej informacji: tel.: 12 276 40 56, 784 031 280

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kierownika Działu Basenu „Camena”
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) kierowanie prężnie działającym obiektem o rozpoznawalnej marce, oferującym szeroką ofertę rekreacyjno-sportową, w tym wsparcie w organizacji imprez i wydarzeń;
3) możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;
4) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
5) możliwość przystąpienia do PPK;
6) Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) Stanowisko: Kierownik Działu Basen „Camena”
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4) Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 3230 zł – 4500 zł brutto + dodatek funkcyjny i dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie w zakresie nauk inżynieryjnych lub technicznych;
3) doświadczenie w zarządzaniu obiektami, preferowane w zakresie obiektów użyteczności publicznej, szczególnie basenów bądź innych rekreacyjno-sportowych;
4) doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
5) znajomość zagadnień z obszaru zarządzania, funkcjonowania pływalni od strony doświadczeń klientów oraz techniczno-technologicznej;
6) sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office i narzędziami online do pracy zdalnej;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
3) zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu oraz pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
4) dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
5) umiejętność pracy zespołowej oraz koordynowania podległych zespołów, w tym bezpośredniej współpracy z koordynatorami poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;
6) sprawność w przygotowaniu dokumentacji – pism, regulaminów oraz rozumienie roli dokumentacji w budowaniu sprawnych procesów wewnątrz Instytucji;
7) rozumienie roli danych i statystyk w zarządzaniu obiektem i procesami;
8) gotowość do usprawniania i kreowania nowych metod pracy i funkcjonowania Działu Basen „Camena”.

Dodatkowe kwalifikacje:

1) kursy, szkolenia, uprawnienia potwierdzające kwalifikacje techniczne;
2) kursy i kwalifikacje potwierdzające szerokie doświadczenie w pracy w obiektach basenowych – w tym instruktorskie, działacza sportowego;
3) kursy i kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
4) prawo jazdy kat. B.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze, w podstawowym systemie pracy, polegająca na kierowaniu jedną z komórek organizacyjnych Centrum Kultury i Sportu w Skawinie – Działem Basenu „Camena”, zorganizowanym według struktury organizacyjnej dostępnej na stronie Instytucji w Biuletynie Informacji Publicznej. W strukturę Działu obejmującą między innymi organizatorów sportu na basenie, zespół utrzymania czystości, konserwatorów-automatyków, ratowników, wlicza się około 30 osób. Prowadzenie nadzoru nad pracą podległych zespołów, w tym poprzez współpracę z koordynatorami, dbanie o prawidłowy przebieg procesów w obrębie podległego Działu, także w zakresie zarządzania zespołem. Organizowanie działań zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie Basenu „Camena”. Planowanie i nadzór nad realizacją prac remontowo-konserwacyjnych budynku oraz w zakresie podnoszenia standardu obiektu, w tym w zakresie funkcjonujących rozwiązań technologicznych, osprzętu i wyposażenia. Planowanie i realizacja niezbędnych zakupów i modernizacji.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
2) List motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 1.10.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 1.10.2021 r. – 25.10.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 1.10.2021 r. – 27.10.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 1.10.2021 r. – 5.11.2021 r. – test kompetencyjny i/lub rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 5.11.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Specjalisty ds. marketingu i PR w Dziale Marketingu i PR
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
2) współpracę z doświadczonym zespołem przy dużych projektach i wydarzeniach sportowych i kulturalnych;
3) możliwość podnoszenia kwalifikacji także poprzez udział w szkoleniach;
4) szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
5) możliwość przystąpienia do PPK;
6) Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

1) Stanowisko: Specjalista ds. marketingu i PR w Dziale Marketingu i PR
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
3) Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
4) Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3890 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
2) wykształcenie minimum średnie, preferowane kierunkowe powiązane z marketingiem, dziennikarstwem;
3) doświadczenie w działalności w obszarze marketingu;
4) znajomość obsługi mediów społecznościowych, cms’ów w stronach www., lekkie pióro, podstawy grafiki (np. Canva);
5) sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1) wysoka kultura osobista;
2) samodzielność w działaniach, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
3) zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
4) dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
5) umiejętność pracy zespołowej.

Dodatkowe kwalifikacje:

1) prawo jazdy kat. B.;
2) umiejętność montażu materiałów video.

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze i w terenie podczas organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz akcji promocyjnych, rozmów z partnerami CKiS, a także bieżącym prowadzeniu biura, jak również prowadzeniu kanałów w social mediach (Facebook, Instagram, Linked IN, You Tube), prowadzeniu strony internetowej, wykonywaniu zdjęć. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy okazji organizowanych imprez i wydarzeń CKiS.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1) CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 2.08.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 2.08.2021 r. – 27.08.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 2.08.2021 r. – 31.08.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 2.08.2021 r. – 10.09.2021 r. – test kompetencyjny i rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 14.09.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Organizatora sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny do 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
 2. współpracę z doświadczonym zespołem przy dużych projektach i wydarzeniach sportowych;
 3. możliwość podnoszenia kwalifikacji także poprzez udział w szkoleniach;
 4. szereg dodatkowych przysługujących benefitów: częściowo refundowany pakiet medyczny, korzystanie z Basenu za symboliczną złotówkę, dofinansowania z ZFŚS, możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie, bezprocentowa pożyczka z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
 5. możliwość przystąpienia do PPK;
 6. Polityka Instytucji przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Stanowisko: Organizator sportu i turystyki w Dziale Sportu i Rekreacji;
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
 4. Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3890 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe szczególnie powiązane ze sportem;
 3. doświadczenie w działalności w obszarze sportu;
 4. znajomość zagadnień z obszaru sportu, rekreacji i turystyki górskiej;
 5. sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office, narzędziami online do pracy zdalnej;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. samodzielność w działaniach, komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 3. zaangażowanie i odpowiedzialność w tworzeniu i pracy na rzecz dobrego imienia pracodawcy, a także życzliwość i rzetelność we współpracy z jego otoczeniem;
 4. dobre umiejętności organizacyjne oraz w zakresie prowadzenia projektów;
 5. umiejętność pracy zespołowej;
 6. sprawność w przygotowywaniu dokumentacji – pism, regulaminów;
 7. posługiwanie się programami i aplikacjami do tworzenia grafiki komputerowej;
 8. znajomość oraz rozumienie roli marketingu i promocji w popularyzacji i organizacji sportu, w tym obsługa mediów społecznościowych w podstawowym zakresie;
 9. gotowość do wypracowywania nowych metod pracy w obszarze działalności Działu Sportu i Rekreacji CKiS.

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. kursy i kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji opiekuna wypoczynku bądź kierownika wypoczynku;
 2. kursy i kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych i stanowienie opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 3. prawo jazdy kat. B;

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca w biurze, hali sportowej i w terenie, przy koordynowaniu działalności sekcji i zajęć sportowych, organizacji imprez i wydarzeń sportowych, a także bieżącym prowadzeniu biura. Praca w systemie ruchomego czasu pracy, wymagana dyspozycyjność także w weekendy, szczególnie przy okazji organizowanych imprez i wydarzeń CKiS.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

1. CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

2. list motywacyjny.

Inne informacje:

1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
1) 14.06.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
2) 14.06.2021 r. – 5.07.2021 r. – składanie aplikacji,
3) 14.06.2021 r. – 7.07.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
4) 14.06.2021 r. – 12.07.2021 r. – test kompetencyjny lub rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami,
5) do 14.07.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
2. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina,
tel. 12 276 24 12, e-mail: centrumks@ckis.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie pisząc na adres e-mail iodo@ckis.pl lub drogą tradycyjną pisząc na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko organizatora sportu i turystki w Dziale Sportu i Rekreacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, udostępnione dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nabór na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie został zakończony.

Informacja o wyniku naboru dostępna jest TUTAJ.

 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
Kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym
w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 SKAWINA

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony);
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia);
 3. szereg dodatkowych przysługujących benefitów: dofinansowany pakiet medyczny, możliwość korzystania z basenu za symboliczną złotówkę, świadczenia z ZFŚS, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie, PPK oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, liczne zniżki na zajęcia organizowane przez CKiS;
 4. polityka firmy przyjazna rodzinie.

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Stanowisko: kasjer w dziale Finansowo-Księgowym;
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę;
 3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat;
 4. Zakres wynagrodzenia przysługujący na stanowisku: 2800 zł – 3350 zł brutto + dodatek stażowy.

Wymagania podstawowe (formalne):

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. wymagane minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 4. sprawne posługiwanie się komputerem, między innymi w podstawowym zakresie pakietem Office;
 5. sprawne posługiwanie się sprzętem biurowym, w tym w obrębie stanowiska: kasą fiskalną, drukarką fiskalną, terminalami płatniczymi i programem kasowym;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista;
 2. komunikatywność;
 3. rzetelność, staranność, systematyczność i opanowanie;
 4. zaangażowanie i odpowiedzialność w pracy oraz na rzecz dobrego imienia pracodawcy;

Charakterystyka i krótki opis stanowiska:

Praca kasjera docelowo w obiekcie basenu, a okazjonalnie także w terenie, praca zmianowa obejmująca weekendy, polegająca na bieżącej obsłudze klientów CKiS i prowadzeniu kasy biletowej basenu. Rozliczanie klientów na podstawie obowiązujących taryf, promocji i oferty. Obsługa kasy, drukarki fiskalnej, terminali płatniczych i programu kasowego. Sprzedaż, informowanie i wsparcie klientów CKiS w zakresie szerokiej oferty Instytucji. Działanie ukierunkowane na szerzenie dobrego imienia CKiS, w tym kulturalna i życzliwa obsługa, w tym także polegająca na stanowieniu dla klienta punktu informacyjnego.

Warunki formalne zgłoszenia: przesłanie w wyznaczonym terminie, na adres mailowy rekrutacja@ckis.pl, wpisując w tytule maila „rekrutacja” oraz nazwę stanowiska, następujących dokumentów:

 1. CV z zamieszczoną właściwą klauzulą przetwarzania danych: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Inne informacje:

 1. Nabór odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:
 • 2.06.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stronie internetowej, w BIP oraz w mediach społecznościowych CKiS,
 • 2.06.2021 r. – 16.06.2021 r. – składanie aplikacji,
 • 2.06.2021 r. – 18.06.2021 r. – weryfikacja formalna przedłożonych aplikacji,
 • 2.06.2021 r. – 21.06.2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
 • do 23.06.2021 r. – sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru i przedstawienie dyrektorowi CKiS rekomendacji w zakresie wyboru kandydata do zawarcia umowy.
 1. W terminie do 14 dni od daty sporządzenia protokołu, dyrektor CKiS podejmie decyzję o rozstrzygnięciu naboru. Wobec zatwierdzenia kandydata, niezwłocznie zostanie zawarta umowa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina, tel. (12) 256 95 60, e-mail: centrumks@ckis.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iodo@ckis.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności jako płatnika danin publicznych. Dane osobowe wykraczających poza wymagane do zawarcia i wykonania umowy, a samodzielnie udostępnione przez Panią/Pana Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, tj. świadczącym usługi na rzecz Administratora np. dostawcą usług teleinformatycznych, podmiotom świadczącym pomoc prawną, podmiotom świadczącym usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji jej postanowień. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wymagane do zawarcia umowy jest w pełni dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.