69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

Pałacyk "Sokół"
Skawina
03/04/2024

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ma przyjemność poinformować, że zostało organizatorem eliminacji powiatowych 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Współorganizatorem i partnerem wydarzenia jest Powiat Krakowski.

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Krakowski, Pan Wojciech Pałka.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 3 kwietnia 2024 (środa) w Pałacyku „Sokół”, ul. Mickiewicza 7, Skawina.

W konkursie biorą udział laureaci eliminacji gminnych, zgłoszeni przez gminy: Skawina, Krzeszowice, Zabierzów, Michałowice oraz Mogilany (Buków).

Planowany harmonogram przesłuchań [aktualizacja 28.03.2024]:

TURNIEJ RECYTATORSKI

Godz. 9:00 – rozpoczęcie Konkursu, prezentacje kategorii szkoły podstawowe klasy I – III

Ok. godz. 11:30 – prezentacje kategorii szkoły podstawowe klasy IV – VI

Ok. godz. 13:45 – prezentacja kategorii szkoły podstawowe klasy VII – VIII oraz TURNIEJ TEATRÓW 1 AKTORA

Po każdym bloku prezentacji następują obrady jury oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

UWAGA: podane godziny rozpoczęcia kolejnych bloków przesłuchań mogą ulec przesunięciu. Uczestnicy każdej kategorii są proszeni o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem ich bloku przesłuchań.

Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Konkursu, dostępnym jako załącznik do niniejszego ogłoszenia, którego skrót publikujemy poniżej.

Regulamin skrócony

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych, a na etapie gminnym i powiatowym, także dla uczniów szkół podstawowych (kategorie klasy 1 – 3, 4 – 6, 7 – 8).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Zapis nie dotyczy akompaniatorów.
 3. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
 1. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
 4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych/ rejonowych, wojewódzkich.
 5. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.
 6. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

a. TURNIEJ RECYTATORSKI: repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

b. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

 1. wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 2. przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
 3. uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.
 5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

c. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA: uczestnicy występują bez podziału na kategorie. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

d. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA: to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
 3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
 4. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Informacji na temat konkursu udzielają:
Marta Tyrpa i Joanna Kurpiel – Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64, e-mail sokol@ckis.pl

Załączniki:

Regulamin 69.OKR_

Karta-Teatr 1 Aktora-2024

Karta-Recytacja -2024

Karta-Poezja Śpiewana-2024

 

Logo starosty powiatu krakowskiego: po lewej czerwony kontur głowy orła w koronie w obrysie tarczy. Po prawej czarny napis powiat krakowski, Starosta Krakowski Wojciech Pałka hjkhkli

Logo powiatu krakowskiego: po lewej czerwony kontur głowy orła w koronie w obrysie tarczy. Po prawej czarny napis powiat krakowski

Logo Towarzystwa Kultury Teatralnej. Na białym tle owalny obrys podwójną czarną linią. W środku figury drukowane litery T K T, nad nimi spadzisty trójkątny dach na wzór greckiej świątyni, pod nimi 3 poziome kreski niczym schody. Grafika czarna.

  

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl