69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Pałacyk "Sokół"
Skawina
06/03/2024

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem eliminacji gminnych Konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

W 100-lecie urodzin Zbigniewa Herberta, tego znakomitego pisarza obiera się na Patrona 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jego twórczość jest od dawna obecna w repertuarach uczestników OKR. Wiele razy jej interpretacje zyskiwały najwyższe nagrody. Dzieło Herberta niezmiennie zachęca do uczestnictwa, pobudza wyobraźnię, skłania do głębszego zrozumienia, zmusza do poszukiwań w sferze wykonawczej. Przed uczestnikami otwiera perspektywy, odbiorcom daje przeżycie, wzruszenie… Twórczość Zbigniewa Herberta może być inspiracją programową dla uczestników 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje Gminne 69. OKR odbędą się 6 marca 2024 r. (środa) w Pałacyku „Sokół.

Karty zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca osobiście lub mailowo (skan podpisanej karty zgłoszenia) do Działu Realizacji Projektów Kultury, Pałacyk „Sokół”, ul. Mickiewicza 7, e-mail: sokol@ckis.pl

Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:

Katarzyna Galica – Aktorka Teatru Nowego Proxima, Krakowskiego Teatru Variete, Teatr Stu, Teatru Ludowego  w Krakowie –  przewodnicząca jury
Anna Zając-Gut – aktorka, członkini krakowskich grup teatralnych, instruktor teatralny, pracownik Działu Marketingu i PR w CKiS w Skawinie
Andrzej Morawa – współzałożyciel Teatru Maska. Od 1997 roku nierozerwalnie związany z Maską. Polonista z wykształcenia, reżyser z powołania, scenarzysta, reżyser spektakli dramatycznych i widowisk plenerowych.

Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Konkursu, dostępnym jako załącznik do niniejszego ogłoszenia, którego skrót publikujemy poniżej.

Regulamin skrócony

 1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych, a na etapie gminnym i powiatowym, także dla uczniów szkół podstawowych (kategorie klasy 1 – 3, 4 – 6, 7 – 8).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych. Zapis nie dotyczy akompaniatorów.
 3. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
 1. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
 2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.
 4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji – środowiskowych, miejskich, powiatowych/ rejonowych, wojewódzkich.
 5. Uczestnicy, a także ich opiekunowie – instruktorzy, nauczyciele – na każdym etapie Konkursu mają prawo zgłosić do organizatora właściwego etapu pytania, uwagi i propozycje we wszystkich sprawach związanych z OKR, z wyłączeniem werdyktu, który pozostaje w kompetencji sądu konkursowego.
 6. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

a. TURNIEJ RECYTATORSKI: repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki. Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

b. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ: uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

  1. wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
  2. przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
  3. uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
  4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.
  5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
  6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

c. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA: uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

  1. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
  2. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

d. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA: to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Obowiązują następujące zasady:

  1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
  2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
  3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
  4. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Informacji na temat konkursu udzielają:
Marta Tyrpa i Joanna Kurpiel – Dział Realizacji Projektów Kultury, tel. 12 276 34 64, e-mail sokol@ckis.pl

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania

1. Regulamin 69.OKR_
2. Karta Turniej Recytatorski 2024
3. Karta Poezja Śpiewana 2024
4. Karta Teatr 1 Aktora 2024

 

Pałacyk "Sokół"

ul. Mickiewicza 7, 32-050
Skawina,

12 276-34-64

sokol@ckis.pl