Konkurs na najpiękniejszą muffinkę

inna lokalizacja
30/03/2020

02/04/2020

30 marca – dzisiaj przypada Światowy Dzień Muffina. Czy wiecie, że muffinki pochodzą z Anglii? Powstały na przełomie X i XI wieku i początkowo stanowiły przekąski dla najbiedniejszych, dopiero z czasem zyskały uznanie wśród arystokracji. Współcześnie są lubianą przez wszystkich słodką przekąską a ich smak i wygląd zależą od kreatywności piekącego.

Właśnie na Waszą pomysłowość liczymy ogłaszając konkurs na naszym profilu Facebook. Pieczcie, ozdabiajcie i wysyłajcie zdjęcia swoich cudeniek w komentarzu pod postem konkursowym. Wierzymy, że w Skawinie nie brakuje miłośników muffinów i życzymy Wam pysznego świętowania!

Anna Wrzoszczyk

 

 Regulamin konkursu

„Najpiękniejsza muffinka”

 • 1. Organizator
  1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsza muffinka” (dalej: „Konkurs”) jest Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, NIP: 679 19 74 717, REGON: 350564272, , który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).
  2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
  3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
  § 2. Miejsce i czas trwania konkursu
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie/ (dalej: „Fanpage”)
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 30.03.2020 roku do dnia 02.04.2020 roku, do godziny 23:59.
  3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 30.03.2020 roku.
  4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 02.04.2020 roku do godziny 23:59.
  5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 03.04.2020 roku do godziny 14:00.
  6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.
  § 3. Komisja konkursowa
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
  § 4. Udział w Konkursie
  1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).
  2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
  3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez opublikowanie pracy konkursowej. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
  4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.
  5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie Konkursowe umieszczone na Fanpage’u.
  6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Prac Konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich.
  7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
  9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
  10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.
  § 5. Zasady i przebieg Konkursu
  1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 30.03.2020 roku, na Fanpage’u Facebook opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
  2. Zadanie Konkursowe polega na:
  1) Wykonaniu zdjęcia przygotowanej przez Uczestnika muffinki; 2) Udzieleniu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, zwane pracą konkursową (dalej: „Praca Konkursowa”). Praca Konkursowa powinna być opublikowana w komentarzu Uczestnika do postu zawierającego Zadanie Konkursowe. Przesłanie Pracy Konkursowej do Organizatora w inny sposób niż sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie stanowi udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
  3. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe w sposób opisany w ust. 2 powyżej do godziny 23:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu.
  4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednej Pracy Konkursowej.
  5. Konkurs jest jednoetapowy.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych, które:
  1) są niezgodne z regulaminem portali: Facebook; 2) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu; 3) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich; 5) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług.
  7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 i 3 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
  1) Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika; 2) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich; 3) Korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem; 4) Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Pracy Konkursowej zdjęć – autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w Pracy Konkursowej, dalej zwanych łącznie „Zdjęciami” na następujących polach eksploatacji: a) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Zdjęć lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet; b) Umieszczanie Zdjęć lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji; c) Udostępnianie Zdjęć lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe); d) Wykorzystywanie Zdjęć lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do celów marketingowych; e) Wprowadzenie Zdjęć lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń; f) Dowolne wykorzystanie Zdjęć lub ich części, w tym poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
  5) Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystana na potrzeby Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w dowolnych mediach i nośnikach, w zakresie o jakim mowa w punkcie 4) powyżej.
  8. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu.
  § 6. Zasady wyłaniania zwycięzcy. Nagrody
  1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji.
  2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych trzech (3) zwycięzców (dalej: „Zwycięzca/y”). Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci gadżetów promocyjnych CKiS w Skawinie (dalej: „Nagroda”). Zwycięzcy wyłonieni zostaną na Fanpage’u Facebook.
  3. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością Prac Konkursowych oraz zgodnością (prawidłowością) nadesłanych Prac Konkursowych z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru Prac Konkursowych.
  4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem ust. 8, 10, 11 oraz 12.
  5. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem postu Organizatora na Fanpage’u oraz poprzez prywatną wiadomość wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora w portalu Facebook.
  6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę poprzez wiadomość (apilkacja Messenger) lub na adres poczty elektronicznej marketing@ckis.pl
  7. :
  a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;
  b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
  c) numeru telefonu;
  d) adresu e-mail;
  Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
  8. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator.
  9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
  a. Podania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej;
  b. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej;
  c. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 8;
  d. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
  W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
  10. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
  11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
  12. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
  13. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
  § 7. Dane osobowe
  1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (Organizator).
  2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi Konkursu następujące dane osobowe, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród:
  a. imię;
  b. nazwisko;
  c. adres zamieszkania;
  d. numer telefonu;
  e. adres e – mail;
  3. Podanie danych wskazanych w ust. 2 jest warunkiem wydania Nagród.
  4. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa regulującymi kwestię ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostępne są pod adresem: https://ckis.pl/rodo/
  § 8. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@ckis.pl
  2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
  § 9. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u Facebook oraz na stronie www.ckis.pl przez cały czas trwania Konkursu.
  2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na Fanpage’u Facebook.
  3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
  4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
  5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@ckis.pl

 

regulamin konkursu_najpiękniejsza muffinka. 30.03.2020 r.

inna lokalizacja