Konkurs na najpiękniejsze jajo wielkanocne

inna lokalizacja
08/04/2020

15/04/2020

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami i choć w tym roku będą przebiegały inaczej niż zwykle, bo wszyscy trzymamy się hasła #zostańwdomu, mamy nadzieję, że stworzycie w Waszych domach iście świąteczny nastrój. Jedno jest pewne, w żadnym wielkanocnym koszyczku nie może zabraknąć jajek. Wspaniale, jeśli są z sercem zdobione przez domowników. Chcąc docenić Wasz artystyczny trud, ogłaszamy konkurs na naszym profilu Facebook. Ozdabiajcie i wysyłajcie zdjęcia swoich dzieł w komentarzu pod postem konkursowym. Liczymy na Waszą kreatywność i nie możemy się doczekać, co przygotujecie na tegoroczne Święta!

Anna Wrzoszczyk

 

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze jajo wielkanocne”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsze jajo wielkanocne” (dalej: „Konkurs”) jest Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie, NIP: 679 19 74 717, REGON: 350564272, , który przeprowadza Konkurs we
własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany,
powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym
wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
§ 2. Miejsce i czas trwania konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie znajdującym się pod adresem
https://www.facebook.com/centrumkulturyisportuwskawinie/ (dalej: „Fanpage”). Konkurs ma na
celu kultywowanie rodzinnych tradycji Świąt Wielkiej Nocy, symbolu radości i życia.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 08.04.2020 roku do dnia 13.04.2020 roku, do
godziny 23:59.
3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania
konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 08.04.2020 roku.
4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 13.04.2020 roku do godziny 23:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 15.04.2020 roku do godziny 16:00.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w
określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.
§ 3. Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzcy Konkursu,
Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane
przez Organizatora.
§ 4. Udział w Konkursie
1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu
osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody
przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).
2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która
zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment
przystąpienia do Konkursu poprzez opublikowanie pracy konkursowej. Udział w Konkursie i związane
z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie
społecznościowym Facebook.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz
wykonać Zadanie Konkursowe umieszczone na Fanpage’u.
6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie
fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Prac Konkursowych. Niedopuszczalne
jest również dokonywanie zgłoszeń Prac Konkursowych w imieniu osób trzecich.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej
podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia.
8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i
ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność
za naruszenie praw osób trzecich.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest
jednocześnie związany warunkami Regulaminu.
§ 5. Zasady i przebieg Konkursu
1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 08.04.2020 roku, na Fanpage’u Facebook opublikowany
zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na:
1) Wykonaniu zdjęcia przygotowanego własnoręcznie przez Uczestnika zdobienia na jajku
naturalnym;
2) Udzieleniu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, zwane pracą konkursową (dalej: „Praca
Konkursowa”). Praca Konkursowa powinna być opublikowana w komentarzu Uczestnika do
postu zawierającego Zadanie Konkursowe. Przesłanie Pracy Konkursowej do Organizatora w
inny sposób niż sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie stanowi udzielenia
odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe w sposób opisany w ust. 2 powyżej do godziny
23:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednej Pracy Konkursowej.
5. Konkurs jest jednoetapowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac
Konkursowych, które:
1) są niezgodne z regulaminem portalu: Facebook;
2) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami
Regulaminu;
3) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające
obowiązujące przepisy prawa;
4) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich,
w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;
5) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek
towarów lub usług.
7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 i 3 powyżej jest
równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
1) Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
2) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
3) Korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie
zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem;
4) Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób
wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące
mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Pracy Konkursowej zdjęć –
autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w Pracy Konkursowej, dalej zwanych
łącznie „Zdjęciami” na następujących polach eksploatacji:
a) Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Zdjęć lub ich części dowolną
techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis
elektroniczny, optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;
b) Umieszczanie Zdjęć lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach
wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
c) Udostępnianie Zdjęć lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym
miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);
d) Wykorzystywanie Zdjęć lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatora formie do
celów marketingowych;
e) Wprowadzenie Zdjęć lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie
działających urządzeń;
f) Dowolne wykorzystanie Zdjęć lub ich części, w tym poprzez umieszczanie ich w
czasopismach drukowanych;
5) Uczestnik akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystana na potrzeby
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w dowolnych mediach i nośnikach, w zakresie o jakim
mowa w punkcie 4) powyżej.
8. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za
naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za Prace Konkursowe zgłoszone do
Konkursu.
§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzcy. Nagrody
1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji.
2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych trzech (3) zwycięzców (dalej: „Zwycięzca/y”).
Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci ręcznie malowanych filiżanek do espresso (dalej: „Nagroda”).
Zwycięzcy wyłonieni zostaną na Fanpage’u Facebook. W uzasadnionym przypadku, Komisja ma
możliwość przyznania również dodatkowych wyróżnień.
3. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością (zastosowane techniki, jakość, estetyka i sposób
prezentacji) Prac Konkursowych oraz zgodnością (prawidłowością) nadesłanych Prac Konkursowych z
Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru
Prac Konkursowych.
4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem ust. 8, 10, 11 oraz 12.
5. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie:
dziesięć) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, za pośrednictwem postu Organizatora na
Fanpage’u oraz poprzez prywatną wiadomość wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora w portalu
Facebook.
6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę poprzez
wiadomość (apilkacja Messenger) lub na adres poczty elektronicznej marketing@ckis.pl
7. :
a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;
b) adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
c) numeru telefonu;
d) adresu e-mail;
Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia
Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
8. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora do Zwycięzcy
na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub
wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o
których mowa w ust. 8 powyżej. Koszty wysyłki Nagrody ponosi Organizator.
9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z
przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:
a. Podania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia
Zwycięzcy o wygranej;
b. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej;
c. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 8;
d. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu
Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
10. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z
postanowień Regulaminu.
11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania
Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części
Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
12. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani
zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
13. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Centrum Kultury i
Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina (Organizator).
2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi Konkursu następujące dane osobowe,
które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród:
a. imię;
b. nazwisko;
c. adres zamieszkania;
d. numer telefonu;
e. adres e – mail;
3. Podanie danych wskazanych w ust. 2 jest warunkiem wydania Nagród.
4. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
regulującymi kwestię ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych dostępne są pod adresem: https://ckis.pl/rodo/
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: marketing@ckis.pl
2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni
od dnia zakończenia Konkursu.
3. Reklamacje będą̨rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w
sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego
została wysłana reklamacja.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u Facebook oraz na stronie www.ckis.pl przez cały
czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na Fanpage’u Facebook.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących
stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i
Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: marketing@ckis.pl

regulamin konkursu_jajo_8.04.2020

inna lokalizacja